نکاتی شنیدنی از یکی دیگر از دخالت های سیاسی انگلیس در امور داخلی ایران در سال 1273 شمسی و تلاش آنها برای تجزیه خوزستان .