کامیابی بشریت در گرو معنویت و راهنمایی به مقامات بالاتر انسانی ، فلسفه آمدن انبیاء الهی و .... سخنان امام خمینی در برنامه آب و آیینه.