بیان اهمیت شعر مناسب در مداحی و چگونگی استفاده از آن در مجالس متفاوت از زبان مداح اهل بیت حاج سعید حدادیان در ششمین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع).