توصیه هایی کلیدی پیرامون چگونگی اجرای هرچه بهتر پیش منبر در مداحی و اشعار مناسب برای این بخش از زبان حاج سعید حدادیان، درسیزدهمین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع).