امام زمان (عج) ناظر بر اعمال و رفتار ما و ... سخنان گهربارامام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه با موضوع رسالت روحانی.