بیان قصه ای از قرآن توسط آیت الله قرائتی در مورد گفتگوی بهشتیان و جهنمیان