بیان نکاتی در مورد جایگاه عقل ، قلب ، شکم و شهوت در انسان در بیانات آیت الله قرائتی