برخی انسانها غالبا کارهایی رو به امید آینده به بعد موکول می کنند ، مثل اینکه پول خرج نمی کنند برای دوران پیری خودشان ، بیانات آیت الله قرائتی در این مورد را ببینید و بشنوید