یه سو تمام دین، یک سو همه گمان، از نای نینوا می آید این نوا، گر برده آنچنان ، گر برده اینچنین شعر زیبای محرم با صدای محمد عبدالحسینی