نگرانی امام خمینی از تهی شدن عناوین ارزشی از محتوا اصلی خود و عمل نکردن به قوانین اسلامی .