اشکالاتی که مردم از خدا می کنند به خاطر دید اشتباه آنها از دنیاست ، در یک میدان رشد باید همه ی اسباب تلخی و سنگینی هم فراهم باشد .