بخش دیگری از مستند جذاب و دیدنی « عجایب هفتگانه مصر» پیرامون شناخت یک هرم عجیب و باستانی موسوم به « هرم گیزا» به عنوان نمونه ای فوق العاده از معماری بشر و آشنایی با سازندگان و نحوه ساخت این بنای عظیم .