سرمربی سابق تیم ملی جودو گفت: وقتی برای خرید وارد مغازه‌ای شدم بدون علت فردی به من ناسزا گفت و وقتی با وی بحث می‌کردم به یکباره صاحب مغازه با تبر ...