به نظرتون در یک جنگ تمام عیار بین مار کبری و مار زنگی کدومشون میتونه پیروز بیرون بیاد ؟