بخش اول از مستند هشدار دهنده « تب - قلیان» با موضوع قلیان و اعتیاد به این وسیله به ظاهر بی خطر ولی کشنده و تاثیرات آن بر بدن انسان .