آشنایی با دلایل گرایش جوانان به قلیان وتنباکو؛ قهوه خانه ها و نقش آن در کنترل این ناهنجاری اجتماعی و... در دومین بخش از مستند « تب - قلیان»