قلم های تفرقه افکن شریک ظلم ظالمان، حق خواهی و حق پذیری وظیفه گویندگان و نویسندگان .... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه.