لزوم برخورد با منافقین و نصیحت به فریب خوردگان ، ناتوانی منافقین در برابر عزم ملت ایران و ... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه