رأی تاریخی ملت ایران معجزه ای مشابه صدر اسلام، شکست دشمنان و اشکال تراشان در مقابل اتحاد ملتها و.... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه