کانال ویدئویی PARASTO2006

جستجو

دسته بندی‌ها

اخبار و حوادث

آموزشی

فیلم و سریال

مذهبی

موزیک ویدئو

کارتون و انیمیشن

طبیعت و حیات وحش

سیاسی

ورزشی

طنزوسرگرمی

همه موارد

فیلم های روز

PARASTO2006
لیست ویدئوها
ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
دسته‌بندی‌ها
اخبار و حوادثآموزشیفیلم و سریالمذهبیموزیک ویدئوکارتون و انیمیشنطبیعت و حیات وحشسیاسیورزشیطنزوسرگرمیهمه موارد
دستگاه گردش خون
02':23''
84672 0
دستگاه گردش خون
کانال :PARASTO2006
دستگاه گردش خون یکی از دستگاه های بدن است و همان طور که از اسم آن مشخص است وظیفه گرداندن خون در بدن را دارد
صعود آب در آوند چوبی
01':00''
46422 0
صعود آب در آوند چوبی
کانال :PARASTO2006
همان طور که می دانید آب توسط آوندهای چوبی در گیاه انتقال می یابد اما اگر این سلول ها بمیرند آب چگونه انتقال می یابد این انتقال توسط نیروی چسبندگی بین مولکول های آب انجام می شود
صعود آب در آوند چوبی
02':57''
38371 0
صعود آب در آوند چوبی
کانال :PARASTO2006
پس از آنکه ریشه ها یون های معدنی را از خاک جذب کردندیون ها به داخل استوانه ی مرکزی یعنی جایی که فعالانه از آن به لوله های آوند چوبی راه می یابند منتقل می شوند تجمع یون ها در آوند چوبی پتانسیل اسمزی و در نتیجه پتانسیل آب شیره ی خام را کاهش می دهد در پاسخ به این کاهش پتانسیل آب جریان می یابد و از راه غشای سلول های اندودرمی به داخل استوانه ی مرکزی راه پیدا می کند از آنجا که نوار کاسپاری از برگشت آزادانه ی آب به پوست جلوگیری می کند فشار مثبتی در لوله های آوند چوبی ایجاد می کند به عبارتی ریشه ممکن است نفوذپذیری انتخابی داشته ترتیب ریشه به انباشت یون ها در آوند چوبی ادامه می دهد آب نیز به صعود خود در لوله ها ادامه داده یا از سطح لوله های آوند چوبی بریده شده تراوش می کند
تثبیت کنندگان نیتروژن آزادزی
04':09''
29746 0
تثبیت کنندگان نیتروژن آزادزی
کانال :PARASTO2006
برخی از باکتری های خاص موجود در خاک می توانند نیتروژن موجود در جو را جذب کرده و آن را در اختیار گیاه قرار دهند
سلول و بافت های گیاهی
04':53''
25679 0
سلول و بافت های گیاهی
کانال :PARASTO2006
یکی از نقاط برجسته در سلو لهای گیاهی تقسیم بندی آنها در غشاهای محدودکننده ی اندامک ها محلولی آبگونه از مواد شیمیایی است که پروتوپلاسم نامیده می شود و پروتوپلاسم توسط یک غشای پلاسمایی احاطه شده است
بافت های (پارانشیم، کلانشیم) در گیاهان
03':12''
22292 0
بافت های (پارانشیم، کلانشیم) در گیاهان
کانال :PARASTO2006
یکی از انواع مهم بافت های مهم در گیاهان پارانشیم است و به طور کلی از نظر شکل سلول و آرایش بافتی و عمل می توان به چند نوع زیر تقسیم می گردد که در این فیلم می توانید بیشتر با آن ها آشنا شوید
سازوکار انتقال در آوند آبکش
02':28''
18841 0
سازوکار انتقال در آوند آبکش
کانال :PARASTO2006
انتقال شیره پرورده با بارگیری قندها به داخل عناصر غربالی در منبع آغاز می گردد بارگیری باید در رگبرگ های فرعی نزدیک به سلول های فتوسنتز کننده مزوفیلی یا غلاف آوندی صورت گیرد افزایش غلظت محلول در عناصر غربالی سبب کاهش پتانسیل آبی آن می شود که متعاقبا موجب جذب آب به صورت اسمزی از آوند چوبی مجاور می گردد
سلول گیاهی
05':58''
17310 0
سلول گیاهی
کانال :PARASTO2006
چیزی که مشخص است این است که سلول عنصری بسیار کوچک است که با چشم غیرمسلح قابل رویت نمی باشد جز در موارد نادر ساده ترین راه مشاهده سلول گیاهی مطالعه سلول های پیاز است که به صورت پوسته نازکی هنگام شکستن پیاز از آن جدا می شود بشره اپیدرم پیاز در زیر میکروسکوپ به صورت سلول های چند وجهی کشیده ای دیده می شود که به طور منظم در کنار یکدیگر قرار گرفته و فاقد فضای بین سلولی هستند
کلوئیدها
00':37''
10051 0
کلوئیدها
کانال :PARASTO2006
در فیلم فوق می توانید تفاوت پراکندگی نور بین محلول کلوئیدی و غیر کلوئیدی را مشاهده نمایید
اهمیت چرخه ی نیتروژن
07':01''
9681 0
اهمیت چرخه ی نیتروژن
کانال :PARASTO2006
این فیلم آموزشی درخصوص اهمیت چرخه ی نیتروژن می باشد
مدل آپوپلاستی در انتقال از طریق آوند آبکش
06':51''
9541 0
مدل آپوپلاستی در انتقال از طریق آوند آبکش
کانال :PARASTO2006
در یک بررسی با ایجاد خراش کوتیکول برگ را حذف کردند تا بتوانند به این ترتیب به آپوپلاست برگ دسترسی داشته باشند پس از گذشت مدتی از آغاز فتوسنتز برگ در معرض 14CO2 ساکاروز رادیواکتیو در آپوپلاست ظاهر چنانچه برگ های خراش داده شده در محلولی که حاوی ساکاروز دارای 14C است قرار داده شوند این قند خارجی به راحتی توسط کمپلکس se-cc جذب می گردد این نتایج نشان می دهد که ساکاروز معمولادر آپوپلاست یافت شده و ممکن است از طریق آپوپلاست جذب عناصر آوندی گردد
برگ و تبادل گازی
03':19''
7747 0
برگ و تبادل گازی
کانال :PARASTO2006
روزنه ها در برگ تمام گیاهان عالینهاندانگان و بازدانگان و بیشتر گیاهان پستخزه ها و سرخس ها به استثنای گیاهان غوطه ور در آب و علف جگری ها مشاهده می شوند در نهاندانگان و بازدانگان روزنه ها در اغلب بخش های هوایی حتی در اندام های غیر برگی مثل گل و ساقه ها وجود دارند ولی چنین روزنه هایی در برخی موارد ممکن است نقشی نداشته باشند
گیاهان و نیتروژن
10':08''
6449 0
گیاهان و نیتروژن
کانال :PARASTO2006
نیتروژن از طریق واکنش های در جو وارد خاک شده و توسط ریشه جذب می گردد این نیتروژن توسط گیاه مصرف شده و خود گیاه نیز مورد استفاده قرار می گیرد سپس حیوان مصرف کننده نیز بعد از مرگ نیتروژن مصرفی را به خاک پس می دهد و این سیکل ادامه می یابد
پلاسمودسماتا
00':09''
5786 0
پلاسمودسماتا
کانال :PARASTO2006
در این فیلم آموزشی می توانید روند ارتباط سلول ها از طریق پلاسمودسماتا را با هم مشاهده نمایید
ساخت نشاسته در کلروپلاست
00':10''
4808 0
ساخت نشاسته در کلروپلاست
کانال :PARASTO2006
محل تولید نشاسته در برگ گیاه در کلروپلاست است میکروگراف الکترونی از کلروپلاست گیاهان سه کربنه و کلروپلاست سلول غلاف آوندی گیاهان چهارکربنه اجسام بزرگ نشاسته ای را نشان می دهند به علاوه دو آنزیم اصلی دخیل در سنتز نشاسته یعنی ADP گلوکز فسفریلاز و استارچ سینتاز در کلروپلاست دیده می شوند سنتز نشاسته در کلروپلاست با فروکتوز-6- فسفات F6P که یکی از ترکیبات حدواسط تولید شده از چرخه کالوین است شروع می شود
فسفاتیدل سرین
00':39''
4440 0
فسفاتیدل سرین
کانال :PARASTO2006
غشای سلول به حالت غیرمتقارن است یعنی برخی از پروتئین ها و موکول های چربی در خارج و برخی در داخل غشاء دیده می شوند فسفاتیدل سرین از جمله مولکول هایی است که در داخل غشا قرار دارد و در هنگام مرگ سلولی به خارج سلول سطح انتقال می یابد و نشانه ای از مرگ سلولی از نوع آپپتوز است
سنتز ساکارز و نشاسته در گیاه
00':45''
3280 0
سنتز ساکارز و نشاسته در گیاه
کانال :PARASTO2006
تولیدات فتوسنتز یا به صورت نشاسته در کلروپلاست ذخیره می شوند یا پس از انتقال از کلروپلاست به سیتوسول به ساکارز تبدیل می شوند ذخیره شدن این مواد به صورت نشاسته یا انتقال آنها به سیتوپلاسم دو فرایند رقیب محسوب می شوند
مرگ سلولی
04':38''
3127 0
مرگ سلولی
کانال :PARASTO2006
یکی از مهمترین اندامک هایی که در مرگ سلول دچار تغییر می گردد میتوکندری است همان طور که به یاد دارید این اندامک کار تولید انرژی را در سلول انجام می دهد
ضمائم بشره (اپیدرم) در گیاهان
13':01''
2187 0
ضمائم بشره (اپیدرم) در گیاهان
کانال :PARASTO2006
به کلیه ی عنصرهای تشکیلات کوتیکولی و کرک هایی که در سطح بشره دیده می شوند ضمائم بشره ای اطلاق می شود موها یا کرک ها اعم از تک یاخته ای و یا چند یاخته ای که در بشره یا همان اپیدرم دیده می شوند از بشره منشأ می گیرند این موها را اصطلاحا تریکوم trichomes می نامند
اهمیت اکولوژیکی CAM
11':27''
2074 0
اهمیت اکولوژیکی CAM
کانال :PARASTO2006
این گیاهان نشان دهنده ی سازگاری به زیست گاه های بسیار خشک است آن ها می توانند در خاک های کم عمق شنی با رطوبت بسیار ناچیز رشد کنند میزان فتوسنتز روزانه این گیاهان حدودا به نصف گیاهان سه کربنه و حتی چهارکربنه می رسد
فتوسیستم II و اکسیداسیون آب
04':32''
1693 0
فتوسیستم II و اکسیداسیون آب
کانال :PARASTO2006
جداسازی اولیه بار باز هم بیشتر تثبیت می گردد زیرا P680 یک اکسیدکننده ی قوی است و می تواند الکترون ها آب را بیرون بکشد بنابراین P680 به سرعت حدودا در فاصله زمانی پیکوثانیه به P680 احیاء و مجددا آماده برانگیخته شدن می شود