روزنه انحراف

جستجو

روزنه انحراف

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
روزنه انحراف1
10':36''
2222 0
روزنه انحراف1
کانال :
قسمت اول از مستند « روزنه انحراف » با موضوع بررسی انحرافات افرادی که ادعای نبوت، امام زمان بودن و ارتباط با آن حضرت داشته اند، و سبب یابی چنین ادعاهای انحرافی از زبان کارشناسان دینی و روانشناسان.
روزنه انحراف 2
11':09''
1998 0
روزنه انحراف 2
کانال :
قسمت دوم از مستند « روزنه انحراف » در ادامه بررسی انحرافات افرادی که ادعای نبوت، امام زمان بودن و ارتباط با آن حضرت داشته اند، و سبب یابی چنین ادعاهای انحرافی از زبان کارشناسان دینی و روانشناسان .
روزنه انحراف 3
11':23''
1535 0
روزنه انحراف 3
کانال :
قسمت سوم از مستند « روزنه انحراف » در ادامه بررسی انحرافات افرادی که ادعای نبوت، امام زمان بودن و ارتباط با آن حضرت داشته اند، و سبب یابی چنین ادعاهای انحرافی از زبان کارشناسان دینی و روانشناسان .
روزنه انحراف 4
11':07''
1947 0
روزنه انحراف 4
کانال :
قسمت چهارم از مستند « روزنه انحراف » در ادامه بررسی انحرافات افرادی که ادعای نبوت، امام زمان بودن و ارتباط با آن حضرت داشته اند، و سبب یابی چنین ادعاهای انحرافی از زبان کارشناسان دینی و روانشناسان .
روزنه انحراف 5
11':20''
1697 0
روزنه انحراف 5
کانال :
قسمت پنجم از مستند « روزنه انحراف » در ادامه بررسی انحرافات افرادی که ادعای نبوت، امام زمان بودن و ارتباط با آن حضرت داشته‏اند، و سبب‏یابی چنین ادعاهای انحرافی از زبان کارشناسان دینی و روانشناسان.