تاپ از تلویزیون

جستجو

تاپ از تلویزیون

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
عصر جدید 20 | حرکات نمایشی
09':12''
918 0
عصر جدید 20 | حرکات نمایشی
کانال :
شب بیستم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده اول - حرکات نمایشی - مهدی بینقی - 14 فروردین 1398
عصر جدید 19 | نوازندگی
11':04''
2768 0
عصر جدید 19 | نوازندگی
کانال :
شب نوزدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده هفتم - نوازندگی - امیر محیسنی - 13 فروردین 1398
عصر جدید 19 | خوانندگی
08':13''
1880 0
عصر جدید 19 | خوانندگی
کانال :
شب نوزدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده ششم - خوانندگی - کسری احدیان - 13 فروردین 1398
عصر جدید 19 | حرکات نمایشی
10':55''
2216 0
عصر جدید 19 | حرکات نمایشی
کانال :
شب نوزدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده پنجم - حرکات نمایشی - محمد زارع - 13 فروردین 1398
عصر جدید 19 | حرکت شنای سوئدی با انگشت شست
09':02''
2794 0
عصر جدید 19 | حرکت شنای سوئدی با انگشت شست
کانال :
شب نوزدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده چهارم - حرکت شنای سوئدی با انگشت شست - 13 فروردین 1398
عصر جدید 19 | تقلید صدا
10':16''
11870 0
عصر جدید 19 | تقلید صدا
کانال :
شب نوزدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده سوم - تقلید صدا - مجید ترکمان - 13 فروردین 1398
عصر جدید 19 | اجرای گروه تئاتر آفتاب
12':21''
8592 0
عصر جدید 19 | اجرای گروه تئاتر آفتاب
کانال :
شب نوزدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده دوم - اجرای گروه تئاتر آفتاب - 13 فروردین 1398
عصر جدید 19 | حرکات نمایشی
09':10''
469 0
عصر جدید 19 | حرکات نمایشی
کانال :
شب نوزدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده اول - حرکات نمایشی - گروه تیم - 13 فروردین 1398
عصر جدید 18 | حرکات نمایشی
10':21''
729 0
عصر جدید 18 | حرکات نمایشی
کانال :
شب هجدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده هفتم - حرکات نمایشی - گروه پسران پارکور - 12 فروردین 1398
عصر جدید 8 | خوانندگی
13':06''
3346 0
عصر جدید 8 | خوانندگی
کانال :
شب هجدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده ششم - خوانندگی - سهیل گودرزی - 12 فروردین 1398
عصر جدید 18 | حرکات نمایشی
09':24''
257 0
عصر جدید 18 | حرکات نمایشی
کانال :
شب هجدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده پنجم - حرکات نمایشی - پیام حسن نژاد - 12 فروردین 1398
عصر جدید 18 | اجرای گروه اژدهای سرخ
08':42''
2940 0
عصر جدید 18 | اجرای گروه اژدهای سرخ
کانال :
شب هجدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده چهارم - اجرای گروه اژدهای سرخ - 12 فروردین 1398
عصر جدید 18 | اجرای نمایش
09':50''
1749 0
عصر جدید 18 | اجرای نمایش
کانال :
شب هجدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده سوم - اجرای نمایش - محمد فرحبخش - 12 فروردین 1398
عصر جدید 18 | هنر نمایی
10':28''
390 0
عصر جدید 18 | هنر نمایی
کانال :
شب هجدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده دوم - هنرنمایی - محمد پارسا قاضی - 12 فروردین 1398
عصر جدید 18 | شعبده بازی
12':21''
1017 0
عصر جدید 18 | شعبده بازی
کانال :
شب هجدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده اول - شعبده بازی - امیر شریفی - 12 فروردین 1398
عصر جدید 17 | خوانندگی
10':53''
3808 0
عصر جدید 17 | خوانندگی
کانال :
شب هفدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده هفتم - خوانندگی - ایمان کریوند - 10 فروردین 1398
عصر جدید 17 | دوبله انیمیشن
08':59''
11309 0
عصر جدید 17 | دوبله انیمیشن
کانال :
شب هفدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده ششم - دوبله انیمیشن - گروه گروهمون - 10 فروردین 1398
عصر جدید 17 | نقاشی خیابانی
07':04''
2812 0
عصر جدید 17 | نقاشی خیابانی
کانال :
شب هفدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده پنجم - نقاشی خیابانی - مهدی عین الهی - 10 فروردین 1398
عصر جدید 17 | اجرا
13':12''
3443 0
عصر جدید 17 | اجرا
کانال :
شب هفدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده چهارم - اجرا - هادی مرتضی زاده - 10 فروردین 1398
عصر جدید 17 | اجرای حرکات نمایشی
10':33''
387 0
عصر جدید 17 | اجرای حرکات نمایشی
کانال :
شب هفدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده سوم - اجرای حرکات نمایشی - توسط گروه طوفان - 10 فروردین 1398
عصر جدید 17 | اجرا
09':13''
1480 0
عصر جدید 17 | اجرا
کانال :
شب هفدهم مسابقه استعدادیابی عصرجدید - شرکت کننده دوم - اجرا - محمدرضا ذریه - 10 فروردین 1398