آموزش فوتبال

جستجو

آموزش فوتبال

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت بیست و سوم)
16':36''
13680 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت بیست و سوم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ بخش سوم مهارت های دریبل و شوت زدن
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت بیست و دوم)
11':09''
6882 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت بیست و دوم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: تاکتیک های حمله (بخش پنجم)
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت بیست و یکم)
16':09''
6080 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت بیست و یکم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: تاکتیک های حمله (بخش چهارم)
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت بیستم)
12':51''
6305 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت بیستم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: تاکتیک های حمله (بخش سوم)
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت نوزدهم)
16':26''
8647 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت نوزدهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: دفاع مستحکم (بخش چهارم)
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت هجدهم)
12':30''
5029 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت هجدهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: دفاع مستحکم (بخش سوم)
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت هفدهم)
16':14''
1701 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت هفدهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: دفاع مستحکم (بخش دوم)
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت شانزدهم)
20':42''
2870 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت شانزدهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: مهارت های پاس دادن، دریافت توپ و هد زدن (بخش سوم)
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت پانزدهم)
13':29''
2513 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت پانزدهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: مهارت های پاس دادن، دریافت توپ و هد زدن (بخش دوم)
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت چهاردهم)
12':48''
1597 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت چهاردهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: شبیه سازی موقعیت های بازی (بخش دوم)
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت سیزدهم)
11':57''
3237 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت سیزدهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ اولین تماس شگفت انگیز با توپ (بخش دوم)
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت دوازدهم)
16':57''
2064 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت دوازدهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ بخش چهارم دروازه بانی
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت یازدهم)
13':00''
1214 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت یازدهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ بخش اول دروازه بانی
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت دهم)
14':08''
1334 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت دهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ بخش دوم مهارت های دریبل و شوت زدن
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت نهم)
12':50''
1703 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت نهم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ بخش دوم تاکتیک های حمله
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت هشتم)
13':54''
1081 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت هشتم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: دفاع مستحکم
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت هفتم)
15':47''
2209 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت هفتم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: مهارت های پاس دادن، دریافت توپ و هد زدن
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت ششم)
13':25''
1655 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت ششم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: اولین تماس شگفت انگیز با توپ
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت پنجم)
15':00''
2683 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت پنجم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ بخش سوم آموزش دروازه بانی
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت چهارم)
12':47''
2633 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت چهارم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: شبیه سازی موقعیت های بازی
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت سوم)
19':53''
3546 0
آموزش مهارت های فوتبال (قسمت سوم)
کانال :
مجموعه آموزش های مهارت های فوتبال با مربی گری جو لاکس باکر؛ این قسمت: تاکتیک های حمله