جمل

جستجو

جمل

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
همگرایی شیاطین
00':00''
5048 0
همگرایی شیاطین
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع مروان ولید ودیگر فراریان جمل به شام به شام پناه می برند به مدت 0358
سر انجام جمل
00':00''
55993 25
سر انجام جمل
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع پیروزی امام علی در این جنگ و كشته شدن طلحه در جنگ و به قتل رسیدن زبیر در بیابان و آتش زدن شتر عایشه پایان جمل بود به مدت 0919
شبیخون
00':00''
2747 2
شبیخون
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع حمله شبانه سپاه جمل به اردوگاه سپاه امام علی به مدت 0356
نجات یافته
00':00''
7838 3
نجات یافته
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع با ملاقات امام علی علیه السلام زبیر از جنگیدن در مقابل حضرت منصرف شد به مدت 0845
حصر فتنه
00':00''
9960 9
حصر فتنه
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع اشعری را مامورین مالک اشتر دستگیر کردند تا مانع کار شکنی های او شوند وکوفیان به سپاه امام علی بپیوندند به مدت 0705
بت جمل
00':00''
10216 5
بت جمل
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع مردم جاهل شتر سرخ موی جمل را همانند بت و در حد شرک تکریم می کنند به مدت 0243
جان بر کفان
00':00''
1291 1
جان بر کفان
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع قوم ربیعه در مقابل حمله لشکریان جمل تا پای جان ایستادگی کردند به مدت 0550
حمله به خزانه
00':00''
2625 0
حمله به خزانه
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع اصحاب جمل به پیمان عمل نکردند وبه خزانه بصره حمله کردند به مدت 0444
عهد دروغین
00':00''
2730 0
عهد دروغین
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع امیر بصره با عایشه برای عدم درگیری با یکدیگر عهد نامه امضا کردند به مدت 0414
سگهای هوئب
00':00''
1810 6
سگهای هوئب
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع پیامبر اکرم روزی به عایشه فرموده بودند که مواظب باش سگهای هوئب بر تو پارس نکنند عایشه به همراه سپاهیان جمل در هوئب اتراق کردند وعایشه به یاد این حدیث افتاد به مدت 0210
مفتی کوردل
00':00''
5022 1
مفتی کوردل
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع کارشکنی های ابو موسی اشعری درپیوستن کوفیان به سپاه امام علی باعث شده بود تا کوفیان امام علی را در جنگ جمل همراهی نکنند به مدت 1143
تدارک سپاه
00':00''
1012 2
تدارک سپاه
کانال :
قسمتی از سریال امام علی ع تدارک سپاه از طرف امام علی برای جنگ جمل به مدت 0432