آموزش قرآن

جستجو

آموزش قرآن

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
19':42''
10953 0
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
کانال :
قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، برخی نکات مهم در قرائت قرآن توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
23':55''
6955 0
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
کانال :
قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام مد و قصر توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
13':34''
3759 0
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
کانال :
قسمت شانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام میم ساکن توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
22':10''
4268 0
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت پانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، اخفاء نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش روخوانی قرآن / نحوه وقف بر کلمات
31':09''
4414 0
آموزش روخوانی قرآن / نحوه وقف بر کلمات
کانال :
جلسه هجدهم آموزش روخوانی قرآن، نحوه وقف بر کلمات با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش روخوانی قرآن / خواندن از ابتدای همزه وصل
32':40''
2000 0
آموزش روخوانی قرآن / خواندن از ابتدای همزه وصل
کانال :
جلسه هفدهم آموزش روخوانی قرآن، خواندن از ابتدای همزه وصل با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش روخوانی قرآن / خواندن تنوین کنار همزه وصل
26':08''
1931 0
آموزش روخوانی قرآن / خواندن تنوین کنار همزه وصل
کانال :
جلسه شانزدهم آموزش روخوانی قرآن، خواندن تنوین کنار همزه وصل با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
21':08''
4801 0
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت چهاردهم آموزش تجوید قرآن کریم، اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
11':48''
4159 0
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت سیزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش روخوانی قرآن / اشباع
32':13''
2102 0
آموزش روخوانی قرآن / اشباع
کانال :
جلسه پانزدهم آموزش روخوانی قرآن، اشباع با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (6)
17':21''
1713 0
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (6)
کانال :
جلسه چهاردهم آموزش روخوانی قرآن، بخش ششم حروف ناخوانا با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش تجوید قرآن / ادغام
23':09''
1700 0
آموزش تجوید قرآن / ادغام
کانال :
قسمت دوازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، ادغام توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)
32':09''
2460 0
آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)
کانال :
قسمت یازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی) توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (5)
11':21''
1361 0
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (5)
کانال :
جلسه سیزدهم آموزش روخوانی قرآن، بخش پنجم حروف ناخوانا با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش تجوید قرآن / صفت تفخیم و ترقیق
14':30''
1207 0
آموزش تجوید قرآن / صفت تفخیم و ترقیق
کانال :
قسمت دهم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت تفخیم و ترقیق توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (4)
16':10''
980 0
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (4)
کانال :
جلسه دوازدهم آموزش روخوانی قرآن، بخش سوم حروف ناخوانا با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش تجوید قرآن / صفت لین، قلقله و غنه
22':55''
2548 0
آموزش تجوید قرآن / صفت لین، قلقله و غنه
کانال :
قسمت نهم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت لین، قلقله و غنه توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (3)
06':20''
835 0
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (3)
کانال :
جلسه یازدهم آموزش روخوانی قرآن، بخش سوم حروف ناخوانا با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (2)
10':59''
1929 0
آموزش روخوانی قرآن / حروف ناخوانا (2)
کانال :
جلسه دهم آموزش روخوانی قرآن، حروف ناخوانا با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .
آموزش تجوید قرآن / صفت استعلاء، اطباق و استفال
24':34''
1379 0
آموزش تجوید قرآن / صفت استعلاء، اطباق و استفال
کانال :
قسمت هشتم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت استعلاء، اطباق و استفال توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (صاد) و (ضاد)
33':10''
4787 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (صاد) و (ضاد)
کانال :
قسمت هفتم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (صاد) و (ضاد) و تمرین صحت قرائت نماز توسط استاد مهدی علم خواه .
x