سینما و تلویزیون

جستجو

سینما و تلویزیون

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سیصد سال بعد - کیفیت خوب
00':00''
566 0
سیصد سال بعد - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس سه قرن پس از حضرت مسیح تمام روم و فیلا دلفیا به دین مسیح پیوستند و مسیحیان به راحتی به تبلیغ و ترویج دین پرداختند اما در آن عصر شبهاتی توسط دشمنان دین در جامعه القاء می شد و میرفت که اعتقاد مردم را ضعیف کند به مدت 1304
مژده ظهور 2 - کیفیت خوب
00':00''
764 0
مژده ظهور 2 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس در آیاتی از انجیل آمده است که پس از مسیح نوری از فاران هجاز تابیده خواهد شد که آن نور ستوده محمد نام دارد به مدت 145
بیداری اصحاب کهف - کیفیت خوب
10':17''
17626 3
بیداری اصحاب کهف - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس پس از 300 سال خواب اصحاب کهف به مصلحت خدا از خواب بیدار شدند و آنگاه از مدت خواب خود از یکدیگر پرسیدند گفتند یک روز یا نصف روز خوابیده ایم در حالی که خدایشان می دانست که آنها بیش از 300 سال در خواب بوده اند وچون گرسنه بودند یکی از آنها با ورقی از پول به طرف شهر روانه گشت تا غذا تهیه نماید
شهر پس از خواب 1 - کیفیت خوب
00':00''
1484 1
شهر پس از خواب 1 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس شخصی از اصحاب کهف وقتی به شهر عازم شد تا غذا تهیه نماید با تعجب متوجه تغییراتی زیاد در بیرون غار شد که برای او سئوال بر انگیز وعجیب بود به مدت 1108
شهر پس از خواب 2 - کیفیت خوب
00':00''
1992 0
شهر پس از خواب 2 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس شخصی از اصحاب کهف وقتی به شهر عازم شد تا غذا تهیه نماید با تعجب متوجه تغییراتی زیاد در بیرون غار شد که برای او سئوال بر انگیز وعجیب بود به مدت 1254
شهر پس از خواب 3 - کیفیت خوب
00':00''
589 2
شهر پس از خواب 3 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس شخصی از اصحاب کهف وقتی به شهر عازم شد تا غذا تهیه نماید با تعجب متوجه تغییراتی زیاد در بیرون غار شد که برای او سئوال بر انگیز وعجیب بود به مدت 959
افشای راز خواب 1 - کیفیت خوب
00':00''
620 0
افشای راز خواب 1 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس وقتی یکی از اصحاب کهف به شهر می رود وقصد خرید طعام می کند از قدمت سکه او به او شک می کنند واز او می خواهند تا توضیح دهد به مدت 1159
افشای راز خواب 2 - کیفیت خوب
00':00''
1432 2
افشای راز خواب 2 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس وقتی یکی از اصحاب کهف به شهر می رود وقصد خرید طعام می کند از قدمت سکه او به او شک می کنند واز او می خواهند تا توضیح دهد به مدت 1024
افشای راز خواب 3 - کیفیت خوب
00':00''
1210 0
افشای راز خواب 3 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس وقتی یکی از اصحاب کهف به شهر می رود وقصد خرید طعام می کند از قدمت سکه او به او شک می کنند واز او می خواهند تا توضیح دهد به مدت 1129
افشای راز خواب 4 - کیفیت خوب
00':00''
1237 2
افشای راز خواب 4 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس وقتی یکی از اصحاب کهف به شهر می رود وقصد خرید طعام می کند از قدمت سکه او به او شک می کنند واز او می خواهند تا توضیح دهد به مدت 1305
نظاره گران معجزه 1 - کیفیت خوب
00':00''
1469 0
نظاره گران معجزه 1 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس مردم و حاکم شهر فیلادلفیا پس از اطلاع از بیدار شدن اصحاب کهف از خواب مشتاقانه به طرف کوه آنجلس حرکت کرده تا نظاره گر معجزه الهی باشند به مدت 1203
نظاره گران معجزه 2 - کیفیت خوب
00':00''
1379 2
نظاره گران معجزه 2 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس مردم وحاکم شهر فیلا دلفیا پس از اطلاع از بیدار شدن اصحاب کهف از خواب مشتاقانه به طرف کوه آنجلس حرکت کرده تا نظاره گر معجزه الهی باشند به مدت 1342
نظاره گران معجزه 3 - کیفیت خوب
00':00''
3943 1
نظاره گران معجزه 3 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس مردم وحاکم شهر فیلادلفیا پس از اطلاع از بیدار شدن اصحاب کهف از خواب مشتاقانه به طرف کوه آنجلس حرکت کرده تا نظاره گر معجزه الهی باشند به مدت 1305
حکمت یک خواب مقدس - کیفیت خوب
00':00''
1373 2
حکمت یک خواب مقدس - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس پی بردن به قدرت خداوند بر پیروزی حق علیه باطل واثبات معاد دو حکمت برای به خواب رفتن اصحاب کهف است به مدت 151
لقاء الله - کیفیت خوب
00':00''
1049 1
لقاء الله - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس پس از ملاقات اصحاب کهف بامردم فیلادلفیا وآگاهی آنها از خواب سیصد ساله و تحولات دنیا از خدا خواستند تا از قفس تنگ دنیا رهائی یافته وبه لقاء خدا بپیوندند و خداوند نیز حاجت ایشان را روا نمود و اصحاب کهف پس از بیداری از خواب سیصد ساله به دیدار خدا پیوستند به مدت 1205
عبادتگاه - کیفیت خوب
00':00''
4567 1
عبادتگاه - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس پس از مرگ اصحاب کهف حاکم فیلادلفیا دستور داد تا در کنار غار عبادتگاهی بسازند تا یاد اصحاب کهف همیشه زنده بماند به مدت 659
کوه ایمان1 - کیفیت خوب
00':00''
1408 0
کوه ایمان1 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس استقامت ادونیای مبلغ در برابر شکنجه ها تا لحظه شهادت به مدت 754
کوه ایمان 2 - کیفیت خوب
00':00''
2928 2
کوه ایمان 2 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس استقامت ادونیای مبلغ در برابر شکنجه ها تا لحظه شهادت به مدت 555
کوه ایمان 3 - کیفیت خوب
00':00''
1779 0
کوه ایمان 3 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس استقامت ادونیای مبلغ در برابر شکنجه ها تا لحظه شهادت به مدت 632
کوه ایمان 4 - کیفیت خوب
00':00''
1056 3
کوه ایمان 4 - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس استقامت ادونیای مبلغ در برابر شکنجه ها تا لحظه شهادت به مدت 340
سرانجام پیروان برنابای قدیس - کیفیت خوب
00':00''
1076 1
سرانجام پیروان برنابای قدیس - کیفیت خوب
کانال :
قسمتی از سریال مردان آنجلس داستان مردمانی که به تعالیم برنابا ایمان آورده و تا پای جان ایستادند به مدت 655