دل شدگان

جستجو

دل شدگان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 6
02':22''
771 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ." ادامه مصاحبه با جانباز جنگ تحمیلی "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 1
02':53''
674 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." لذت همراهی جانبازان در حج "
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 2
02':51''
902 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 5
02':46''
1345 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم»در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.ف
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 1
03':00''
963 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ." مصاحبه تامل برانگیز با 2 تن از جانبازان جنگ تحمیلی "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 1
02':55''
720 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." روحیه و امید بالای جانبازان نشان از عشق به موعود " 
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 5
02':55''
1151 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان . " مصاحبه با یک عزیز جانباز در مورد جانبازی در روز عرفه "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 2
02':55''
832 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." و جانبازی عاشق که بر روی تخت به دیدار معشوق آمده " .
دل شدگان - قسمت اول - بخش 5
00':49''
764 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " نمای بیرونی کعبه . قبرستان بقیع " . 
دل شدگان - قسمت اول - بخش 4
00':58''
718 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " لبیک اللهم لبیک .. لبیک لا شریک لک لبیک " .
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 4
02':46''
644 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم»در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. " بیان مشکلات جانبازان در حج " 
دل شدگان - قسمت اول - بخش 1
03':00''
670 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " مصاحبه با چند جانباز زائز خانه خدا " . 
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 4
00':58''
920 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 5
00':48''
948 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 3
02':53''
788 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 5
02':48''
762 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک."ادامه مصاحبه با جانباز و همسر ایشان " 
دل شدگان - قسمت اول - بخش 2
02':57''
656 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " مصاحبه با چند جانباز زائز خانه خدا "  .
دل شدگان - قسمت اول - بخش 3
02':53''
705 0
دل شدگان - قسمت اول - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت اول »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک . " مصاحبه با چند جانباز زائز خانه خدا "  
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 3
02':52''
725 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 2
02':56''
935 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ." ادامه مصاحبه تامل برانگیز با 2 تن از جانبازان جنگ تحمیلی "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 1
02':59''
708 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.