دل شدگان

جستجو

دل شدگان

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 5
00':48''
980 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 4
00':58''
935 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 3
02':53''
804 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان "ادامه مصاحبه با دو تن از جانبازان عزیز میهد اسلامی و مراسم احرام بستن جانبازان "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 2
02':56''
961 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ." ادامه مصاحبه تامل برانگیز با 2 تن از جانبازان جنگ تحمیلی "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 1
03':00''
988 0
دل شدگان - قسمت پنجم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت پنجم »در موضوع حج جانبازان ." مصاحبه تامل برانگیز با 2 تن از جانبازان جنگ تحمیلی "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 6
02':22''
776 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 6
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ." ادامه مصاحبه با جانباز جنگ تحمیلی "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 5
02':55''
1167 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان . " مصاحبه با یک عزیز جانباز در مورد جانبازی در روز عرفه "؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 4
02':25''
729 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛ " صحرای عرفات " ؛ تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 3
02':52''
740 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 2
02':51''
918 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 1
02':53''
694 0
دل شدگان - قسمت چهارم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت چهارم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." لذت همراهی جانبازان در حج "
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 5
02':48''
787 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک."ادامه مصاحبه با جانباز و همسر ایشان " 
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 4
03':00''
655 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 3
02':53''
829 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. 
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 2
02':54''
728 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." مصاحبه با همسر یکی از جانبازان " 
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 1
02':55''
761 0
دل شدگان - قسمت سوم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت سوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." روحیه و امید بالای جانبازان نشان از عشق به موعود " 
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 5
02':46''
1382 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 5
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم»در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.ف
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 4
02':46''
655 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 4
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم»در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک. " بیان مشکلات جانبازان در حج " 
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 3
02':58''
762 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 3
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." عاشق واقعی ،جانباز نخاعی گردنی که به حج آمده است ....." 
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 2
02':55''
927 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 2
کانال :
مستند - ترکیبی «دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک." و جانبازی عاشق که بر روی تخت به دیدار معشوق آمده " .
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 1
02':59''
729 0
دل شدگان - قسمت دوم - بخش 1
کانال :
مستند - ترکیبی « دل شدگان - قسمت دوم »در موضوع حج جانبازان ؛تهیه شده در سال 1386 توسط شبکه اینترنتی لبیک.