آموزش تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره

جستجو

آموزش تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (12)
00':00''
7218 0
اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (12)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی-این قسمت اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (12)
اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (11)
00':00''
4588 0
اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (11)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی-این قسمت اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (11)
اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (10)
00':00''
4506 0
اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (10)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی-این قسمت اشکالات عمده نماز از نظر شرعی (10)
قرائت سوره اخلاص (9)
00':00''
4080 0
قرائت سوره اخلاص (9)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی- این قسمت قرائت سوره اخلاص (9)
قرائت سوره اخلاص (8)
00':00''
3449 0
قرائت سوره اخلاص (8)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی- این قسمت قرائت سوره اخلاص (8)
قرائت سوره اخلاص (7)
00':00''
3501 0
قرائت سوره اخلاص (7)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی-این قسمت قرائت سوره اخلاص (7)
قرائت سوره اخلاص (6)
00':00''
10288 0
قرائت سوره اخلاص (6)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت سوره اخلاص و اذکار نماز- استاد کسمایی- این قسمت قرائت سوره اخلاص (6)
قرائت حمد (5)
00':00''
4653 0
قرائت حمد (5)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی- این قسمت قرائت حمد (5)
قرائت حمد (4)
00':00''
4673 0
قرائت حمد (4)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی- این قسمت قرائت حمد (4)
قرائت حمد (3)
00':00''
4109 0
قرائت حمد (3)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی- این قسمت قرائت حمد (3)
قرائت حمد (2)
00':00''
3994 0
قرائت حمد (2)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی- این قسمت قرائت حمد (2)
قرائت حمد (1)
00':00''
6908 0
قرائت حمد (1)
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی-این قسمت قرائت حمد (1)
اشکالات عمده نماز از نظر شرعی
00':00''
2370 0
اشکالات عمده نماز از نظر شرعی
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز- استاد کسمایی- این قسمت اشکالات عمده نماز از نظر شرعی
ضرورت قرائت صحیح نماز
00':00''
4115 0
ضرورت قرائت صحیح نماز
کانال :
مجموعه تصویری تصحیح قرائت حمد و سوره و اذکار نماز - استاد کسمایی- این قسمت ضرورت قرائت صحیح نماز