آموزش تجوید

جستجو

آموزش تجوید

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
19':42''
9744 0
آموزش تجوید قرآن / برخی نکات مهم در قرائت قرآن
کانال :
قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، برخی نکات مهم در قرائت قرآن توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
23':55''
6330 0
آموزش تجوید قرآن / احکام مد و قصر
کانال :
قسمت هفدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام مد و قصر توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
13':34''
3354 0
آموزش تجوید قرآن / احکام میم ساکن
کانال :
قسمت شانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام میم ساکن توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
22':10''
3588 0
آموزش تجوید قرآن / اخفاء نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت پانزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، اخفاء نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
21':08''
4447 0
آموزش تجوید قرآن / اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت چهاردهم آموزش تجوید قرآن کریم، اقلاب و ادغام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
11':48''
3786 0
آموزش تجوید قرآن / احکام نون ساکن و تنوین
کانال :
قسمت سیزدهم آموزش تجوید قرآن کریم، احکام نون ساکن و تنوین توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / ادغام
23':09''
1422 0
آموزش تجوید قرآن / ادغام
کانال :
قسمت دوازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، ادغام توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)
32':09''
2042 0
آموزش تجوید قرآن / تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی)
کانال :
قسمت یازدهم آموزش تجوید قرآن کریم، تفخیم و ترقیق حرف (راء) و (الف مدی) توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / صفت تفخیم و ترقیق
14':30''
998 0
آموزش تجوید قرآن / صفت تفخیم و ترقیق
کانال :
قسمت دهم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت تفخیم و ترقیق توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / صفت لین، قلقله و غنه
22':55''
2074 0
آموزش تجوید قرآن / صفت لین، قلقله و غنه
کانال :
قسمت نهم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت لین، قلقله و غنه توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / صفت استعلاء، اطباق و استفال
24':34''
1196 0
آموزش تجوید قرآن / صفت استعلاء، اطباق و استفال
کانال :
قسمت هشتم آموزش تجوید قرآن کریم ، صفت استعلاء، اطباق و استفال توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (صاد) و (ضاد)
33':10''
4081 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (صاد) و (ضاد)
کانال :
قسمت هفتم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (صاد) و (ضاد) و تمرین صحت قرائت نماز توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ظاء) و (طاء)
18':47''
747 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ظاء) و (طاء)
کانال :
قسمت ششم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (ظاء) و (طاء) توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ثاء) و (ذال)
16':20''
2542 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (ثاء) و (ذال)
کانال :
قسمت پنجم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (ثاء) و (ذال) توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (عین) و (غین)
18':15''
3302 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (عین) و (غین)
کانال :
قسمت چهارم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف (عین) و (غین) توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (واو) و (حاء)
25':11''
1300 0
آموزش تجوید قرآن / تلفظ حرف (واو) و (حاء)
کانال :
قسمت سوم آموزش تجوید قرآن کریم ، تلفظ حرف واو و حاء توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف
22':03''
1451 0
آموزش تجوید قرآن / تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف
کانال :
قسمت دوم آموزش تجوید قرآن کریم ، تعریف علم تجوید و ادای صحیح حروف توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید قرآن / آداب تلاوت قرآن
23':14''
1295 0
آموزش تجوید قرآن / آداب تلاوت قرآن
کانال :
قسمت اول آموزش تجوید قرآن کریم ، آداب تلاوت قرآن توسط استاد مهدی علم خواه .
آموزش تجوید مقدماتی10
34':50''
14387 0
آموزش تجوید مقدماتی10
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه دهم: وقف و ابتدا
آموزش تجوید مقدماتی9
23':45''
6680 0
آموزش تجوید مقدماتی9
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه نهم: احکام مد و قصر
آموزش تجوید مقدماتی8
07':04''
6518 0
آموزش تجوید مقدماتی8
کانال :
آموزش تصویری تجوید قرآن کریم جلسه هشتم: احکام غنه