آموزش تندخوانی

جستجو

آموزش تندخوانی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
آموزش تندخوانی / تقطیع
27':41''
2008 0
آموزش تندخوانی / تقطیع
کانال :
قسمت بیست و سوم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (تقطیع) توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / امتحانات
27':56''
1281 0
آموزش تندخوانی / امتحانات
کانال :
قسمت بیست و هشتم (قسمت آخر) روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه در امتحانات توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / کسب تقویت روحیه و اعتماد به نفس
28':33''
1260 0
آموزش تندخوانی / کسب تقویت روحیه و اعتماد به نفس
کانال :
قسمت بیست و هفتم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه ، کسب تقویت روحیه و اعتماد به نفس توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / یادگیری مطالب محاسباتی و زود آموزی
28':55''
1363 0
آموزش تندخوانی / یادگیری مطالب محاسباتی و زود آموزی
کانال :
قسمت بیست و ششم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه ، یادگیری مطالب محاسباتی و زود آموزی در کلاس درس توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / یادگیری زبانهای خارجی و مطالب محاسباتی
29':05''
1298 0
آموزش تندخوانی / یادگیری زبانهای خارجی و مطالب محاسباتی
کانال :
قسمت بیست و پنجم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه، آموزش یادگیری زبانهای خارجی و مطالب محاسباتی توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / تجسم کلمات
00':00''
4105 0
آموزش تندخوانی / تجسم کلمات
کانال :
قسمت بیست و چهارم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (تجسم کلمات) توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / فهم مطلب
30':48''
554 0
آموزش تندخوانی / فهم مطلب
کانال :
قسمت بیست و دوم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (فهم مطلب) توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / روش آزمایش تقویم
00':00''
673 0
آموزش تندخوانی / روش آزمایش تقویم
کانال :
قسمت بیست و یکم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (آزمایش تقویم) توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / روش تغذیه مغز
29':57''
377 0
آموزش تندخوانی / روش تغذیه مغز
کانال :
قسمت بیستم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (تغذیه مغز) توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / تصویر سازی اعداد
27':41''
671 0
آموزش تندخوانی / تصویر سازی اعداد
کانال :
قسمت نوزدهم روش های تندخوانی و ادامه تکنیک های تقویت حافظه (تصویرسازی اعداد) توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / ادامه الگوهای اعداد
30':10''
485 0
آموزش تندخوانی / ادامه الگوهای اعداد
کانال :
قسمت هجدهم روش های تندخوانی و ادامه تکنیک های تقویت حافظه (الگوهای اعداد) توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / الگوهای اعداد
28':27''
902 0
آموزش تندخوانی / الگوهای اعداد
کانال :
قسمت هفدهم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه (الگوهای اعداد) توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / تکنیک های تقویت حافظه
30':12''
1374 0
آموزش تندخوانی / تکنیک های تقویت حافظه
کانال :
قسمت شانزدهم روش های تندخوانی و تکنیک های تقویت حافظه توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / به چه صورت حافظه را تقویت کنیم
27':44''
609 0
آموزش تندخوانی / به چه صورت حافظه را تقویت کنیم
کانال :
قسمت پانزدهم روش های تندخوانی و اینکه به چه صورت حافظه را تقویت کنیم توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / یرنامه ریزی در مطالعه
28':02''
469 0
آموزش تندخوانی / یرنامه ریزی در مطالعه
کانال :
قسمت چهاردهم روش های تندخوانی و برنامه ریزی در مطالعه توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / دانستن هدف از مطالعه
27':08''
583 0
آموزش تندخوانی / دانستن هدف از مطالعه
کانال :
قسمت سیزدهم روش های تندخوانی و دانستن هدف از مطالعه توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / نکاتی که بعد از تندخوانی باید رعایت شود
28':18''
572 0
آموزش تندخوانی / نکاتی که بعد از تندخوانی باید رعایت شود
کانال :
قسمت دوازدهم روش های تندخوانی و تقویت حافظه و بیان نکاتی که بعد از تندخوانی باید رعایت شود توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / ادامه سیستم خواندن بدون فراموشی
30':09''
2191 0
آموزش تندخوانی / ادامه سیستم خواندن بدون فراموشی
کانال :
قسمت یازدهم روش های تندخوانی و تقویت حافظه و ادامه سیستم خواندن بدون فراموشی توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / سیستم خواندن بدون فراموشی
27':58''
2981 0
آموزش تندخوانی / سیستم خواندن بدون فراموشی
کانال :
قسمت دهم روش های تندخوانی و تقویت حافظه و سیستم خواندن بدون فراموشی توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / تکمیل بحث الگوی یادگیری
26':57''
451 0
آموزش تندخوانی / تکمیل بحث الگوی یادگیری
کانال :
قسمت نهم روش های تندخوانی و تقویت حافظه و تکمیل بحث الگوی یادگیری توسط دکتر محمد سیدا .
آموزش تندخوانی / الگوی یادآوری بسیار ساده (طرح شبکه ای)
28':53''
862 0
آموزش تندخوانی / الگوی یادآوری بسیار ساده (طرح شبکه ای)
کانال :
قسمت هشتم روش های تندخوانی و تقویت حافظه و الگوی یادآوری بسیار ساده (طرح شبکه ای) توسط دکتر محمد سیدا .