مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارت های زندگی | پسر خاله پر حرف
14':40''
10671 4
مهارت های زندگی | پسر خاله پر حرف
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع پسر خاله پر حرف (به اندازه و بجا حرف زدن)
مهارتهای زندگی | نیمه پر لیوان
13':22''
11179 6
مهارتهای زندگی | نیمه پر لیوان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع نیمه پر لیوان (دیدن خوبی های دیگران به جای بدی ها)
مهارتهای زندگی | دردسر پویا
13':47''
17163 10
مهارتهای زندگی | دردسر پویا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دردسر پویا (در میان گذاشتن مشکلات با پدر و مادر)
مهارتهای زندگی | میل ندارم
11':55''
19614 5
مهارتهای زندگی | میل ندارم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع میل ندارم (اهمیت صبحانه خوردن)
مهارتهای زندگی | گل کاری باغچه
11':54''
7022 7
مهارتهای زندگی | گل کاری باغچه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع گل کاری باغچه (شکل درست برخورد با دیگران و آموزش آنها)
مهارتهای زندگی | کنسرت در حمام
13':30''
17940 16
مهارتهای زندگی | کنسرت در حمام
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کنسرت در حمام (راه های صرفه جویی در مصرف آب)
مهارتهای زندگی | ساعت شنی پدر بزرگ
12':32''
6602 5
مهارتهای زندگی | ساعت شنی پدر بزرگ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع ساعت شنی پدر بزرگ (ارزش زمان)
مهارتهای زندگی | مردم چی می گن
13':03''
10568 3
مهارتهای زندگی | مردم چی می گن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مردم چی می گن (نادیده گرفتن خواسته های فردی )
مهارتهای زندگی | قرآن قدیمی
11':03''
11446 2
مهارتهای زندگی | قرآن قدیمی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع قرآن قدیمی (احترام به کتاب آ)
مهارتهای زندگی | دلخوری گلرخ
11':42''
6773 11
مهارتهای زندگی | دلخوری گلرخ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دلخوری گلرخ (برخورد درست با افراد کم توان و ناتوان).
مهارتهای زندگی | تو میگی کجا بریم
11':31''
24208 17
مهارتهای زندگی | تو میگی کجا بریم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع تو میگی کجا بریم (اهمیت دادن به نظرات دیگران)
مهارتهای زندگی | مگه میشه اینهمه غذا را یکجا خورد
12':41''
15725 20
مهارتهای زندگی | مگه میشه اینهمه غذا را یکجا خورد
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مگه میشه اینهمه غذا را یکجا خورد (نماز سروقت)
مهارتهای زندگی | میازار موری که دانه کش است
12':40''
10499 35
مهارتهای زندگی | میازار موری که دانه کش است
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع میازار موری که دانه کش است (آزار نرساندن به حیوانات)
مهارتهای زندگی | مگه پول علف خرسه
12':47''
9038 37
مهارتهای زندگی | مگه پول علف خرسه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مگه پول علف خرسه (قدر پول را دانستن)
مهارتهای زندگی | معجزه کلمات
12':19''
10463 1
مهارتهای زندگی | معجزه کلمات
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع معجزه کلمات(بیان احساسات با استفاده از کلمات مناسب )
مهارت های زندگی | ارزش کار سخت
14':10''
12462 5
مهارت های زندگی | ارزش کار سخت
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع ارزش کارسخت (خوش بحالشون چه جایی زندگی می کنن)
مهارت های زندگی | قالی گل باقالی
14':51''
13562 -15
مهارت های زندگی | قالی گل باقالی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع قالی گل باقالی (زودباوری)
مهارت های زندگی | فرهنگ با فرهنگ !
11':51''
20437 8
مهارت های زندگی | فرهنگ با فرهنگ !
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع فرهنگ یا فرهنگ (تفکیک و بازیافت زباله)
مهارتهای زندگی | زن دستفروش
13':15''
27855 16
مهارتهای زندگی | زن دستفروش
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع زن دستفروش (نه گفتن به موقع)
مهارت های زندگی | غول چراغ
12':41''
25858 12
مهارت های زندگی | غول چراغ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع غول چراغ (آرزوهای دست نیافتنی)
مهارت های زندگی | مهمان خارجی
11':02''
26931 43
مهارت های زندگی | مهمان خارجی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مهمان خارجی (محرم و نامحرم)