مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارتهای زندگی | بازیافت کاغذ
13':15''
28386 15
مهارتهای زندگی | بازیافت کاغذ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع بازیافت کاغذ (رعایت حرمت نام خدا)
مهارتهای زندگی | مهمان ناخوانده
15':38''
15404 4
مهارتهای زندگی | مهمان ناخوانده
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مهمان ناخوانده (رودربایستی)
مهارتهای زندگی | 7 روز بی آبی
15':10''
30614 21
مهارتهای زندگی | 7 روز بی آبی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع 7 روز بی آبی (مصرف بی رویه آب)
مهارتهای زندگی | پسری که بیسکویت های دانا رو خورد
15':03''
25044 28
مهارتهای زندگی | پسری که بیسکویت های دانا رو خورد
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع پسری که بیسکویت های دانا رو خورد .
مهارتهای زندگی | سیامک آتش نشان فداکار
13':19''
20840 12
مهارتهای زندگی | سیامک آتش نشان فداکار
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع سیامک آتش نشان فداکار (تاثیر رسانه ها).
مهارتهای زندگی | فضولی موقوف
11':04''
18321 2
مهارتهای زندگی | فضولی موقوف
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع فضولی موقوف (احترام به حریم خصوصی)
مهارتهای زندگی | آقای فرهنگ به دندان پزشکی می رود
10':55''
24225 15
مهارتهای زندگی | آقای فرهنگ به دندان پزشکی می رود
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع آقای فرهنگ به دندان پزشکی می رود (مقابله با ترس های بی مورد)
مهارتهای زندگی | کار تموم شده مهمه
10':55''
24347 22
مهارتهای زندگی | کار تموم شده مهمه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کار تموم شده مهمه (برنامه ریزی درست برای تمام کردن به موقع کارها)
مهارتهای زندگی | دختر کبریت فروش
11':14''
8717 9
مهارتهای زندگی | دختر کبریت فروش
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دختر کبریت فروش (استفاده از سرویس راهنمای برنامه های تلویزیون EPG)
مهارتهای زندگی | تحقیق کلاسی
11':49''
9216 2
مهارتهای زندگی | تحقیق کلاسی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع تحقیق کلاسی (استفاده از برنامه های جستجو بدون نیاز به شبکه)
مهارتهای زندگی | دختر من باید دانشمند بشه !
13':37''
21142 3
مهارتهای زندگی | دختر من باید دانشمند بشه !
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دختر من باید دانشمند بشه! (لزوم استراحت و تفریح در تابستان)
مهارتهای زندگی | من نمیام مهمونی
12':18''
14210 3
مهارتهای زندگی | من نمیام مهمونی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع من نمیام مهمونی (حضور در جمع فامیل)
مهارتهای زندگی | غصه لیلا
13':40''
17104 3
مهارتهای زندگی | غصه لیلا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع غصه ی لیلا (غلبه بر نگرانی)
مهارتهای زندگی | شیرین عوض می شود
13':29''
19280 7
مهارتهای زندگی | شیرین عوض می شود
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع شیرین عوض می شود (استفاده از کلمات تاثیرگذار)
مهارتهای زندگی | شریف
15':14''
19290 10
مهارتهای زندگی | شریف
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع شریف (پرهیز از تمسخر دیگران)
مهارتهای زندگی | جدایی !
12':09''
21896 6
مهارتهای زندگی | جدایی !
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع جدایی (مقابله با سخن چینی)
مهارتهای زندگی | مو قشنگ
11':01''
14830 7
مهارتهای زندگی | مو قشنگ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مو قشنگ (نامیدن افراد با القاب خوب)
مهارت های زندگی | پسر خاله پر حرف
14':40''
10686 4
مهارت های زندگی | پسر خاله پر حرف
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع پسر خاله پر حرف (به اندازه و بجا حرف زدن)
مهارتهای زندگی | نیمه پر لیوان
13':22''
11189 6
مهارتهای زندگی | نیمه پر لیوان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع نیمه پر لیوان (دیدن خوبی های دیگران به جای بدی ها)
مهارتهای زندگی | دردسر پویا
13':47''
17198 12
مهارتهای زندگی | دردسر پویا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دردسر پویا (در میان گذاشتن مشکلات با پدر و مادر)
مهارتهای زندگی | میل ندارم
11':55''
19671 5
مهارتهای زندگی | میل ندارم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع میل ندارم (اهمیت صبحانه خوردن)