مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارتهای زندگی | چی جوری می تونم قسمت قبلی سریال رو ببینم
12':31''
6466 3
مهارتهای زندگی | چی جوری می تونم قسمت قبلی سریال رو ببینم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع چی جوری می تونم قسمت قبلی سریال رو ببینم (سرویس IPTV)
مهارتهای زندگی | کارنامه
19':17''
10244 7
مهارتهای زندگی | کارنامه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کارنامه (آشنایی با پرتال های اینترنتی)
مهارتهای زندگی | دست بالای دست بسیاره
13':03''
8978 6
مهارتهای زندگی | دست بالای دست بسیاره
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دست بالای دست بسیاره (انحصارطلبی)
مهارتهای زندگی | راکت بدمینتون
13':09''
6150 3
مهارتهای زندگی | راکت بدمینتون
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع راکت بدمینتون (ترس از گفتن واقعیت)
مهارتهای زندگی | شهروند نمونه
16':12''
10657 6
مهارتهای زندگی | شهروند نمونه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع شهروند نمونه (استفاده از لامپهای کم مصرف)
مهارتهای زندگی | چرا کسی با من بازی نمی کنه؟
11':24''
11910 1
مهارتهای زندگی | چرا کسی با من بازی نمی کنه؟
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع چرا کسی با من بازی نمی کنه؟ (افزایش سرگرمی ها در خانه)
مهارتهای زندگی | پسر عمو سبزعلی
10':56''
5700 3
مهارتهای زندگی | پسر عمو سبزعلی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع پسر عمو سبزعلی (گویش محلی)
مهارتهای زندگی | زباله ساز !
15':26''
8846 4
مهارتهای زندگی | زباله ساز !
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع زباله ساز (حفاظت از محیط زیست)
مهارتهای زندگی | زیارت
11':51''
14793 44
مهارتهای زندگی | زیارت
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع زیارت (آداب رفتن به حرم)
مهارتهای زندگی | پوست پلنگ
12':45''
7134 2
مهارتهای زندگی | پوست پلنگ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع پوست پلنگ (حفاظت از گونه های جانوری)
مهارتهای زندگی | نمایشگاه کاردستی مدرسه
13':54''
12419 3
مهارتهای زندگی | نمایشگاه کاردستی مدرسه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع نمایشگاه کاردستی مدرسه (تفکیک و بازیافت زباله)
مهارتهای زندگی | سرمایه آدم باید زیر سرش باشه
10':59''
5820 1
مهارتهای زندگی | سرمایه آدم باید زیر سرش باشه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع سرمایه آدم باید زیر سرش باشه! (اعتماد به سیستم بانکی)
مهارتهای زندگی | من سرماییم!
14':16''
11998 13
مهارتهای زندگی | من سرماییم!
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع من سرماییم! (تنظیم دمای محیط در حد مناسب)
مهارتهای زندگی | چشم چشمو نمی بینه
11':01''
34402 12
مهارتهای زندگی | چشم چشمو نمی بینه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع چشم چشمو نمی بینه (روز هوای پاک)
مهارتهای زندگی | شام مخصوص
13':05''
18812 12
مهارتهای زندگی | شام مخصوص
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع شام مخصوص (لذت کار گروهی)
مهارتهای زندگی | آشتی کنون
13':25''
44297 7
مهارتهای زندگی | آشتی کنون
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع آشتی کنون (واکنش در مقابل قهر بچه ها)
مهارتهای زندگی | یاد درگذشتگان
12':55''
17239 8
مهارتهای زندگی | یاد درگذشتگان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع یاد درگذشتگان (تاثیر مثبت آنچه از رفتگان آموخته ایم در ادامه زندگی)
مهارتهای زندگی | فیلم اردو
10':54''
14037 2
مهارتهای زندگی | فیلم اردو
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع فیلم اردو (بخشش)
مهارتهای زندگی | هیولای پشمالو
12':16''
23639 12
مهارتهای زندگی | هیولای پشمالو
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع هیولای پشمالو (ترس).
مهارتهای زندگی | پس انداز
10':52''
27445 3
مهارتهای زندگی | پس انداز
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع پس انداز (مدیریت پول)
مهارتهای زندگی | این کیف مال کیه ؟
14':29''
21976 11
مهارتهای زندگی | این کیف مال کیه ؟
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع این کیف مال کیه؟ (پیداکردن کیف)