مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارتهای زندگی | دوستی دو طرفه
12':01''
12752 4
مهارتهای زندگی | دوستی دو طرفه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع از هر دستی بدی از همون دست می گیری (دوستی دوطرفه)
مهارتهای زندگی | تو قرارداد رو بهم زدی
13':41''
6007 3
مهارتهای زندگی | تو قرارداد رو بهم زدی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. تو قرارداد رو بهم زدی(رطب خورده منع رطب چون کند)
مهارتهای زندگی | عروسی پسر خاله
11':31''
19368 6
مهارتهای زندگی | عروسی پسر خاله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع عروسی پسرخاله (انتخاب لباس مناسب)
مهارتهای زندگی | استفاده از شیوه های نوین در تبلیغات
14':36''
6363 2
مهارتهای زندگی | استفاده از شیوه های نوین در تبلیغات
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع فرش فروشی دیگه فایده نداره (استفاده از شیوه های نوین در تبلیغات)
مهارتهای زندگی | بدست آوردن روزی از راه درست
13':42''
4066 3
مهارتهای زندگی | بدست آوردن روزی از راه درست
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع فرش فروشی دیگه فایده نداره (بدست آوردن روزی از راه درست)
مهارتهای زندگی | اهمیت راحتی در لباس
11':36''
10686 3
مهارتهای زندگی | اهمیت راحتی در لباس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع محسن خوش اندام می شود (اهمیت راحتی در لباس)
مهارتهای زندگی | من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم
12':14''
9399 4
مهارتهای زندگی | من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع من بابا بزرگمو خیلی دوست دارم (زندگی و رفتار با افراد مسن)
مهارتهای زندگی | آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع
13':17''
12852 5
مهارتهای زندگی | آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع نیکی و نیکو (آداب میزبانی و غذا خوردن در جمع)
مهارتهای زندگی | رضایت نامه ولی
13':52''
7674 1
مهارتهای زندگی | رضایت نامه ولی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع رضایت نامه ولی (حفظ نظم)
مهارتهای زندگی | اعترافات خانوادگی!
10':45''
8590 2
مهارتهای زندگی | اعترافات خانوادگی!
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع اعترافات خانوادگی! (رعایت سکوت در مکانهای عمومی) .
مهارتهای زندگی | مرد عابد و راسو
11':12''
7128 3
مهارتهای زندگی | مرد عابد و راسو
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مرد عابد و راسو (عجله در تصمیم گیری)
مهارتهای زندگی | ببخشین باز دیر شد!
12':41''
6719 4
مهارتهای زندگی | ببخشین باز دیر شد!
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع ببخشین باز دیر شد! (وقت شناسی)
مهارتهای زندگی | معلم زبان جدید
13':35''
6552 3
مهارتهای زندگی | معلم زبان جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع معلم زبان جدید (فرهنگ استفاده درست از انرژی)
مهارتهای زندگی | میوه و سلامت
13':02''
12932 2
مهارتهای زندگی | میوه و سلامت
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع میوه و سلامت (جلوگیری از اسراف در مصرف میوه)
مهارتهای زندگی | همه ویتامینش تو دنبشه
13':22''
16822 18
مهارتهای زندگی | همه ویتامینش تو دنبشه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع: همه ویتامینش تو دنبشه (مصرف صحیح روغن و چربی)
مهارتهای زندگی | کتابخونه جدید
11':46''
15872 8
مهارتهای زندگی | کتابخونه جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کتابخونه جدید (کتاب الکترونیک)
مهارتهای زندگی | کیو آر
13':21''
8585 3
مهارتهای زندگی | کیو آر
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع کیوآر(آشنایی با بارکد و رمزینه پاسخ صحیح)
مهارتهای زندگی | مسابقه صرفه جویی در آب
12':19''
10268 7
مهارتهای زندگی | مسابقه صرفه جویی در آب
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مسابقه صرفه جویی در مصرف آب (دانستن قدر آب)
مهارتهای زندگی | دوستان مجازی
15':36''
22537 6
مهارتهای زندگی | دوستان مجازی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دوستان مجازی (استفاده از شبکه های اجتماعی)
مهارتهای زندگی | تلویزیون جدید
11':09''
17274 7
مهارتهای زندگی | تلویزیون جدید
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع تلویزیون جدید (معرفی تلویزیونهای هوشمند)
مهارتهای زندگی | لطیفه
23':05''
10268 9
مهارتهای زندگی | لطیفه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع لطیفه (حفظ احترام افراد و اقوام)