مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
مهارتهای زندگی | مرغ شکم پر!
12':32''
7989 5
مهارتهای زندگی | مرغ شکم پر!
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مرغ شکم پر! (اهمیت خط خوش و خوانا)
مهارتهای زندگی | هدیه همسایه
15':52''
6194 2
مهارتهای زندگی | هدیه همسایه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع هدیه همسایه (واکنش درست در برابر رفتار بد)
مهارتهای زندگی | قضاوت زودهنگام
11':44''
6804 3
مهارتهای زندگی | قضاوت زودهنگام
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع ساعت جدید معین (قضاوت زودهنگام)
مهارتهای زندگی | دود از کنده بلند میشه
12':30''
3656 4
مهارتهای زندگی | دود از کنده بلند میشه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دود از کنده بلند میشه(همت و پشتکار در هر سن)
مهارتهای زندگی | دوقلوهای بی حوصله
13':30''
4005 2
مهارتهای زندگی | دوقلوهای بی حوصله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع دوقلوهای بی حوصله (لزوم وقت گذاشتن برای بچه ها)
مهارتهای زندگی | خودم بلدم درستش کنم
12':30''
5324 2
مهارتهای زندگی | خودم بلدم درستش کنم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع خودم بلدم درستش کنم (هر کسی را بهر کاری ساختند)
مهارتهای زندگی | حفظ اسرار خانوادگی
12':42''
4319 2
مهارتهای زندگی | حفظ اسرار خانوادگی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع خروچف (حفظ اسرار خانوادگی)
مهارتهای زندگی | داستان دو برادر
11':54''
4482 2
مهارتهای زندگی | داستان دو برادر
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع داستان دو برادر (ایجاد محبت بین والدین توسط فرزندان)
مهارتهای زندگی | سیخ کباب
11':38''
3537 1
مهارتهای زندگی | سیخ کباب
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع سیخ کباب (مسئولیت پذیری)
مهارتهای زندگی | هدفون
12':21''
4316 3
مهارتهای زندگی | هدفون
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع هدفون (استفاده بجا و درست از موبایل)
مهارتهای زندگی | نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
11':54''
5450 3
مهارتهای زندگی | نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع میشه آدرس بنایی که پله هاتو ساخته بهم بدی؟! (نظم و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف)
مهارتهای زندگی | سبک سفر کردن
12':03''
5421 4
مهارتهای زندگی | سبک سفر کردن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع اردوی یک روزه (سبک سفر کردن)
مهارتهای زندگی | پرهیز از دروغ
11':03''
7631 2
مهارتهای زندگی | پرهیز از دروغ
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع یارکشی فوتبال (پرهیز از دروغ)
مهارتهای زندگی | درک شرایط بد توسط فرزندان
14':13''
7604 7
مهارتهای زندگی | درک شرایط بد توسط فرزندان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع من بابایی که هیچوقت نیست رو نمی خوام! (درک شرایط بد توسط فرزندان)
مهارتهای زندگی | ماکت پریا
13':17''
5848 4
مهارتهای زندگی | ماکت پریا
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع ماکت پریا (کابرد ریاضی در زندگی)
مهارتهای زندگی | عطر خاله
12':03''
8388 2
مهارتهای زندگی | عطر خاله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع عطر خاله (جایگاه استفاده از عطر)
مهارتهای زندگی | آرزوی مهران
11':49''
7987 6
مهارتهای زندگی | آرزوی مهران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع آرزوی مهران (ترک رفتار ناشایست)
مهارتهای زندگی | این که خودمونیم تو فیلم
11':17''
9533 6
مهارتهای زندگی | این که خودمونیم تو فیلم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع این که خودمونیم تو فیلم(آداب غذا خوردن)
مهارتهای زندگی | برند
13':22''
8351 3
مهارتهای زندگی | برند
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع برند (اعتماد به نفس کاذب)
مهارتهای زندگی | لنگر زاده به باشگاه می رود !
13':25''
8289 3
مهارتهای زندگی | لنگر زاده به باشگاه می رود !
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع لنگر زاده به باشگاه می رود ! (بوی بد و ارتباط با دیگران)
مهارتهای زندگی | مد ایرانی
11':09''
15832 10
مهارتهای زندگی | مد ایرانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مد ایرانی (لباس و فرهنگ بومی)