مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
مهارتهای زندگی | تقصیر خودمه
21':09''
1718 3
مهارتهای زندگی | تقصیر خودمه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : تقصیر خودمه (امید به زندگی و تلاش برای تغییر)
مهارتهای زندگی | اضافه وزن
24':52''
2191 3
مهارتهای زندگی | اضافه وزن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع :اضافه وزن (شیوه درست برخورد با چاقی)
مهارتهای زندگی | استفاده از امکانات روز
21':00''
7178 3
مهارتهای زندگی | استفاده از امکانات روز
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : تولد بلور خانم! (استفاده از امکانات روز)
مهارتهای زندگی | مهارت دست ورزی
27':39''
1642 1
مهارتهای زندگی | مهارت دست ورزی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : دست چپ! (مهارت دست ورزی)
مهارتهای زندگی | اهمیت یادداشت کردن
22':20''
2021 4
مهارتهای زندگی | اهمیت یادداشت کردن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : من هیچوقت چیزی یادم نمیره (اهمیت یادداشت کردن)
مهارتهای زندگی | مگه چی کم داری بچه ؟
22':18''
7597 4
مهارتهای زندگی | مگه چی کم داری بچه ؟
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : مگه چی کم داری بچه ؟ (اهمیت حرف زدن روزانه با اعضای خانواده)
مهارتهای زندگی | نظافتچی
22':34''
10025 3
مهارتهای زندگی | نظافتچی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : نظافتچی (رفتار درست با کارگر)
مهارتهای زندگی | وسواس
21':13''
3582 5
مهارتهای زندگی | وسواس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : دستامو خوب نشستم! (وسواس)
مهارتهای زندگی | اهمیت زیباسازی محل زندگی
21':16''
2392 4
مهارتهای زندگی | اهمیت زیباسازی محل زندگی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : مدیر جدید مجتمع (اهمیت زیباسازی محل زندگی)
مهارتهای زندگی | آشنایی با سرمایه ملی
24':27''
1831 1
مهارتهای زندگی | آشنایی با سرمایه ملی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : نفت (آشنایی با سرمایه ملی)
مهارتهای زندگی | لباسم از سکه میفته
24':22''
2918 2
مهارتهای زندگی | لباسم از سکه میفته
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : لباسم از سکه میفته (تمیزی لباس و ارتباط با دیگران)
مهارتهای زندگی | ارزش با هم بودن
24':26''
1595 3
مهارتهای زندگی | ارزش با هم بودن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : یک دسته چوب! (ارزش با هم بودن)
مهارتهای زندگی | رعایت اخلاق در مسابقه
22':09''
2331 1
مهارتهای زندگی | رعایت اخلاق در مسابقه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : الگوی جوانمردی (رعایت اخلاق در مسابقه)
مهارتهای زندگی | به من رای بدین
20':08''
5727 2
مهارتهای زندگی | به من رای بدین
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : به من رای بدین (قول قابل عمل با ارزش است)
مهارتهای زندگی | نزدیک من نیا!
21':00''
2772 2
مهارتهای زندگی | نزدیک من نیا!
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : نزدیک من نیا!(رعایت نکات بهداشتی در هنگام سرماخوردگی)
مهارتهای زندگی | پوریا خواننده می شود
26':32''
3147 2
مهارتهای زندگی | پوریا خواننده می شود
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : پوریا خواننده می شود! (دوری از علایق کاذب و اهمیت دادن به استعداد)
مهارتهای زندگی | تو قرارداد رو بهم زدی
23':53''
2628 0
مهارتهای زندگی | تو قرارداد رو بهم زدی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع : تو قرارداد رو بهم زدی (رطب خورده منع رطب چون کند)
مهارتهای زندگی | راز ناپدید شدن مدادها
22':27''
4501 3
مهارتهای زندگی | راز ناپدید شدن مدادها
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع راز ناپدید شدن مدادها (نگهداری از لوازم شخصی)
مهارتهای زندگی | مزاحمت صوتی
23':54''
4636 2
مهارتهای زندگی | مزاحمت صوتی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع صافکاری ماشین فرهنگ (مزاحمت صوتی)
مهارتهای زندگی | مهر صد آفرین
24':24''
4077 2
مهارتهای زندگی | مهر صد آفرین
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع مهر صد آفرین (تمرین بریا خط خوش)
مهارتهای زندگی | وجدان کاری
24':00''
4223 3
مهارتهای زندگی | وجدان کاری
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی. این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد. موضوع وجدان کاری (تلاش برای رفع سوء تفاهم)