مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
مهارت های زندگی |حیف و میل در خوردنی ها
12':18''
2487 0
مهارت های زندگی |حیف و میل در خوردنی ها
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع حیف و میل در خوردنی ها
مهارت های زندگی | تلفن
13':48''
1246 0
مهارت های زندگی | تلفن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت تلفن .
مهارت های زندگی | گردش های علمی در باغ وحش
13':54''
927 0
مهارت های زندگی | گردش های علمی در باغ وحش
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت گردش های علمی در باغ وحش .
مهارت های زندگی | شیر سلطان جنگل
12':54''
1676 0
مهارت های زندگی | شیر سلطان جنگل
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت شیر سلطان جنگل
مهارت های زندگی | بهترین الگو
13':58''
843 0
مهارت های زندگی | بهترین الگو
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت بهترین الگو
مهارت های زندگی | معلم خصوصی
11':01''
2580 0
مهارت های زندگی | معلم خصوصی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت معلم خصوصی
مهارت های زندگی | لطیفه
12':23''
1321 0
مهارت های زندگی | لطیفه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت لطیفه
مهارت های زندگی | کولرگازی
12':20''
680 0
مهارت های زندگی | کولرگازی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت کولرگازی
مهارت های زندگی | شیرآبو ببند
12':44''
1804 0
مهارت های زندگی | شیرآبو ببند
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت شیرآبوببند
مهارت های زندگی | راز دایی
13':49''
2300 0
مهارت های زندگی | راز دایی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت رازدایی
مهارت های زندگی | بازی های مناسب کودکان
11':14''
1509 0
مهارت های زندگی | بازی های مناسب کودکان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد .موضوع این قسمت بازی های مناسب کودکان
مهارت های زندگی | چقدر زباله
10':56''
2462 0
مهارت های زندگی | چقدر زباله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت چقدر زباله .
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
10':58''
122167 0
مهارت های زندگی / خلاقیت و ایجاد هیجان
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت قهرمان واقعی
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
10':53''
43019 0
مهارت های زندگی / کنترل شادی هیجانی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت جشن عروسی
مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران
10':54''
38558 0
مهارت های زندگی / ارزش نهادن به آرامش دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت آلودگی صوتی
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
12':20''
65428 0
مهارت های زندگی / تاثیر بهداشت فردی در ارتباط با دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت حمید تمیزه!
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
11':41''
56457 0
مهارت های زندگی / اهمیت کار گروهی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت شما دست به سیاه و سفید نزنید
مهارت های زندگی / عزت نفس
13':03''
131807 0
مهارت های زندگی / عزت نفس
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مهمان نا خوانده
مهارت های زندگی / استفاده از تجربه دیگران
13':30''
11256 0
مهارت های زندگی / استفاده از تجربه دیگران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت کوهنوردی خانوادگی
مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات
12':18''
14833 0
مهارت های زندگی / عدم آزار حیوانات
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت مزرعه آقا نوذر
مهارت های زندگی / احترام به تصمیم بچه ها
12':14''
16989 0
مهارت های زندگی / احترام به تصمیم بچه ها
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی . این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد . موضوع این قسمت ما هم میتونیم کمک کنیم
x