مهارتهای زندگی

جستجو

مهارتهای زندگی

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
کارتون مهارتهای زندگی؛ همسایه ته کوچه
10':36''
66 0
کارتون مهارتهای زندگی؛ همسایه ته کوچه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت همسایه ته کوچهقضاوت واقع بینانه در مورد افراد
کارتون مهارتهای زندگی؛ دوست عزیزم ربات
11':48''
96 0
کارتون مهارتهای زندگی؛ دوست عزیزم ربات
کانال :
نیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت دوست عزیزم رباتاهمیت ارتباط با انسانها بجای اشیاء
کارتون مهارتهای زندگی؛ خرابکار محله
12':29''
87 1
کارتون مهارتهای زندگی؛ خرابکار محله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت خرابکار محلهآسیب زدن به مکانها و وسایل عمومی
کارتون مهارتهای زندگی؛ کدومو انتخاب کنم
13':32''
948 8
کارتون مهارتهای زندگی؛ کدومو انتخاب کنم
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت کدومو انتخاب کنمتصمیم گیری در مورد مسائل کوچک
کارتون مهارتهای زندگی؛ کمک کردن داوطلبانه
11':43''
888 7
کارتون مهارتهای زندگی؛ کمک کردن داوطلبانه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت کمک کردن داوطلبانه یاری رساندن به همنوعان
کارتون مهارتهای زندگی؛ کی اینجا آشغال ریخته
11':11''
479 2
کارتون مهارتهای زندگی؛ کی اینجا آشغال ریخته
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت کی اینجا آشغال ریخته رعایت بهداشت عمومی
کارتون مهارتهای زندگی؛ چهار جمله طلایی
11':19''
470 6
کارتون مهارتهای زندگی؛ چهار جمله طلایی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت چهار جمله طلاییخلاقیت در علم
کارتون مهارتهای زندگی؛ هرکسی یه استعدادی داره
12':10''
360 2
کارتون مهارتهای زندگی؛ هرکسی یه استعدادی داره
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمتهر کسی یه استعدادی دارهشناخت توانایی های دیگران و کوچک نشمردن آنها
کارتون مهارتهای زندگی؛ تلافی
13':15''
476 5
کارتون مهارتهای زندگی؛ تلافی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت تلافی رعایت حقوق دیگران
کارتون مهارتهای زندگی؛ هله هوله
11':00''
591 5
کارتون مهارتهای زندگی؛ هله هوله
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت هله هوله جلوگیری از بیماری
کارتون مهارتهای زندگی؛ هرکاری راهی داره
11':34''
232 3
کارتون مهارتهای زندگی؛ هرکاری راهی داره
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت هرکاری راهی داره تفکر خلاق
کارتون مهارتهای زندگی؛ دوستی با مهران
12':18''
296 1
کارتون مهارتهای زندگی؛ دوستی با مهران
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت دوستی با مهران روابط صحیح و صمیمانه
کارتون مهارتهای زندگی؛ مهم تیپ و لباسه
12':27''
70 0
کارتون مهارتهای زندگی؛ مهم تیپ و لباسه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت مهم تیپ و لباسه جلب توجه به شیوه درست
کارتون مهارتهای زندگی؛ از خود گذشتگی
10':57''
131 1
کارتون مهارتهای زندگی؛ از خود گذشتگی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت از خود گذشتگیدرک نیازهای دیگران
کارتون مهارتهای زندگی؛ مسافرت دسته جمعی
12':55''
350 1
کارتون مهارتهای زندگی؛ مسافرت دسته جمعی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت مسافرت دسته جمعی تاثیر نظم در مقابله با نگرانی
کارتون مهارتهای زندگی؛ تلویزیون
14':11''
122 1
کارتون مهارتهای زندگی؛ تلویزیون
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت تلویزیون بهره گیری درست و به اندازه
کارتون مهارتهای زندگی؛ اضافه وزن
12':29''
173 0
کارتون مهارتهای زندگی؛ اضافه وزن
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت اضافه وزنشیوه درست برخورد با چاقی
کارتون مهارتهای زندگی؛ پیامک
11':31''
112 0
کارتون مهارتهای زندگی؛ پیامک
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت پیامک شیوه درست به کارگیری فن آوریهای امروزی
کارتون مهارتهای زندگی؛ ریختن زباله در طبیعت
11':47''
600 3
کارتون مهارتهای زندگی؛ ریختن زباله در طبیعت
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت ریختن زباله در طبیعت احترام به محیط زیست
کارتون مهارتهای زندگی؛ ارزش انرژی
12':28''
157 2
کارتون مهارتهای زندگی؛ ارزش انرژی
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد این قسمت ارزش انرژی صرفه جویی در مصرف انرژی
مهارتهای زندگی | تقصیر خودمه
21':09''
5689 28
مهارتهای زندگی | تقصیر خودمه
کانال :
انیمیشن زیبا و آموزنده مهارت های زندگی این انیمیشن مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی اجتماعی و نکات مربوط به آداب معاشرت در جامعه را به زبان ساده و زیبا آموزش می دهد موضوع تقصیر خودمه امید به زندگی و تلاش برای تغییر