برهمگان واضح و مبرهن است که...

جستجو

برهمگان واضح و مبرهن است که...

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
ssalam
اعتدال و میانه روی / انیمیشن
04':27''
4112 0
اعتدال و میانه روی / انیمیشن
کانال :
بر همگان واضح و مبرهن است که اعتدال و میانه روی خیلی خوب است. بابای ما در جوانی در سیرک کار می کرده و می گوید: اعتدال و میانه روی است که مانع سقوط انسان می شود ...
صبر و بردباری / انیمیشن
04':44''
7915 0
صبر و بردباری / انیمیشن
کانال :
بر همگان مخصوصا بابایمان واضح و مبرهن است که صبر و بردباری خیلی رفتار و صفت خوب و پسندیده ای است. بابای ما نصف عمرش را در صف نانوایی گذرانده است تا برای ما یک لقمه نان بیاورد ...
عشق به یادگیری / انیمیشن
04':45''
5037 0
عشق به یادگیری / انیمیشن
کانال :
بر همگان واضح و مبرهن است که عشق به یادگیری در همگان وجود دارد. یادگیری از همان سن کودکی آغار می شود ...
محیط زیست / انیمیشن
04':57''
8374 0
محیط زیست / انیمیشن
کانال :
بر همگان واضح و مبرهن است که ما به طبیعت گردی می رویم. بابایمان خیلی به درختان علاقمند دارد. مامانمان هم خیلی به شیرین کاری های بابایمان علاقمند دارد ...
انیمیشن طنز مدارا و مراعات
04':50''
2915 0
انیمیشن طنز مدارا و مراعات
کانال :
مامان مان می گوید ما هم مثل نوزاد همسایه مان پدر بابایمان و مامان مان را درآورده بودیم. پس باید با صدای گریه نوزاد همسایه مان مدارا و مراعات نماییم ...
آینده نگری / انیمیشن
04':54''
4874 0
آینده نگری / انیمیشن
کانال :
آینده نگری، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!
اوقات فراغت / انیمیشن
04':40''
7399 0
اوقات فراغت / انیمیشن
کانال :
اوقات فراغت، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!
اعتماد به نفس / انیمیشن
05':03''
6992 0
اعتماد به نفس / انیمیشن
کانال :
موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " اعتماد به نفس است. تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این انیمیشن خالی از لطف نیست!
مهرورزی / انیمیشن
04':31''
1342 0
مهرورزی / انیمیشن
کانال :
مهرورزی، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!
ساده زیستی / انیمیشن
05':56''
5271 0
ساده زیستی / انیمیشن
کانال :
ساده زیستی، موضوع انشای این قسمت از انیمیشن " بر همگان واضح و مبرهن است که ... " است. با هم به تماشای این قسمت و شنیدن انشای شخصیت های کارتونی این برنامه می نشینیم!