زیست شناسی

جستجو

زیست شناسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
طرز عمل یک سلول عصبی   synaps
03':15''
62591 0
طرز عمل یک سلول عصبی synaps
کانال :
وقتی نورون توسط یک محرک تحریک می شود این پیام توسط دندریت ها که به صورت شاخه شاخه هستند دریافت می شود. این پیام توسط دندریت به جسم سلولی یا soma مخابره می شود. هسته پاسخ مناسب را به اکسونها می دهد. این پاسخ به صورت یک پالس الکتریکی بوده که توسط کانالهای سدیم و پتاسیم ایجاد می شود (درس ششم)
درس43 mitose and miose
01':06''
6630 0
درس43 mitose and miose
کانال :
در میوز در مراحل اولیه امکان نوترکیبی بین کروموزوم ها وجود دارد. حاصل اولین میوز ایجاد دو سلول است که در مرحله دوم این دو سلول به چهار سلول مبدل می گردند
آشنایی با پمپ سدیم – پتاسیم
01':37''
17890 0
آشنایی با پمپ سدیم – پتاسیم
کانال :
 هنگامی که دو یون پتاسیم در طرف خارج این پمپ و سه یون سدیم در طرف داخل با گیرنده ی مخصوص به خود ترکیب می شوند و یا به اصطلاح متصل می گردند عمل ادنوزین تری فسفاتازی پمپ فعال می شود (درس پنجم)
ليزوزم درس اول
01':12''
6730 0
ليزوزم درس اول
کانال :
وقتی یک عامل خارجی وارد بدن میشود لیزوزوم ها به سمت ان رفته و و با ان ادغام می شوند و ویزکولی به نام فاگوزوم ایجاد میشود. انزیم های موجود در لیزوزوم رها  شده و عامل خارجی را هضم می کنند
طرح درس 57
00':00''
5779 0
طرح درس 57
کانال :
یکی از سلول های خورش تخمک رشد کرده و تقسیم میوز انجام می دهد و 4 سلول هاپلوئید به وجود می آورد. و یک بخش 8 سلولی به نام کیسه ی رویانی ( گامتوفیت ماده ) را به وجود می آورد. هشت سلول درون کیسه ی رویانی به این صورت آرایش می یابند که سلول تخمزا به همراه دو سلول دیگر در نزدیکی سفت قرار می گیرد، دو سلول در وسط که سلول دو هسته ای نامیده می شود، و سه سلول در بخش انتهایی کیسه ی رویانی قرار می گیرند. یکی از گامت های نر با سلول تخمزا ترکیب شده و تخم اصلی دیپلوئی      (2n ) را به وجود می آورد و گامت نر دیگر با سلول دو هسته ای ترکیب و تخم ترپلوئید ( 3n ) را می سازد. تخم اصلی، رویان و تخم ترپلوئید، آلبومن را تشکیل خواهد داد.
sympathic para sympathic1 درس 11
01':34''
3992 0
sympathic para sympathic1 درس 11
کانال :
سیستم سمپاتیک:  این اعصاب سمپاتیک در نخاع همراه با اعصاب نخاعی از بین قطعه ی اول سینه ایT1 و قطعه ی دوم کمری L2 منشا می شود. تقریباً اعمال این سیستم مخالف با اعمال سیستم پاراسمپاتیک است.در جدول 1می توانید برخی از این تفاوتها را ملاحظه کنید
gene1
00':00''
5338 0
gene1
کانال :
اسیدهای نوکلئیک تشکیل دهنده اصلی DNA محسوب می شوند و این توالی بازها است که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد. در انسان و سایر موجودات کروموزوم های متعددی وجود دارد. مثلاً در انسان 23 جفت کروموزوم وجو دارد که نیمی از پدر و نیمی از مادر به نسل منتقل می شوند
گوش میانی درس 18
01':10''
6972 0
گوش میانی درس 18
کانال :
گوش میانی فضای است که درآن هوا وجود دارد و درون آن کوچکترین استخوان های بدن قرار دارد. این استخوانچه ها، چکشی، سندانی و رکابی نام دارندکه به خاطر شکل ظاهریشان به این نام خوانده می شوند و از یک طرف به پرده گوش (پرده صماخ) و از طرف دیگر به لایه نازک دیواره گوش داخلی چسبیده اند
سیستم پاراسمپاتیک (درس 11)
00':50''
7455 0
سیستم پاراسمپاتیک (درس 11)
کانال :
سیستم پاراسمپاتیک: فیبرهای این سیستم از طریق برخی اعصاب جمجه ای و همچنین از طریق دومین و سومین اعصاب نخاعی خاجی و گاهی اولین و چهارمین اعصاب خاجی از پایینترین بخش نخاع خارج می شوند. حدود 75درصد از اعصاب پاراسمپاتیک در اعصاب واگ قرار دارند.
چرخه یاخته‌ای در یوکاریوت ها
03':01''
8340 0
چرخه یاخته‌ای در یوکاریوت ها
کانال :
اینترفاز شامل سه مرحله G1، S و G2 می باشد.در مرحله G1 سلول ها با ساختن پروتئین ها و RNA ها برای شروع سنتز DNA آماده می شوند
طرح درس 94
01':38''
5422 0
طرح درس 94
کانال :
 سلول هایی مانند ماهیچه که دارای فعالیت فراوانند در برخی موارد ویزکول هایی از شبکه آندوپلاسمی جدا شده و به دستگاه گلژی انتقال می یابند. بسته به نوع ویزکول و مواد درون آن به یکی از بخش های دستگاه گلژی می روند.
گیرنده های موجود در پوست_sence skin
00':29''
11402 0
گیرنده های موجود در پوست_sence skin
کانال :
 اجسام پاچینی بلافاصله زیر پوست و هم در عمق بافت ها بدن قرار دارند. آن ها فقط توسط فشار موضعی و سریع تحریک می شوند. ( مربوط به درس 16 )
درس 19 حس چشايي
00':34''
10468 0
درس 19 حس چشايي
کانال :
 ماده چشیدنی به مولکول پروتئینی گیرنده که بر روی سطح خارجی سلول های گیرنده چشایی است متصل می شود.این اتصال سبب باز شدن کانال های یونی شده و یون مثبت سدیم و هیدروژن به داخل سلول وارد می شوند.ماده چشیدنی به تدریج شسته می شود و بدین ترتیب تحریک برداشته می شود
feed back positive negativeدرس 24
01':23''
2431 0
feed back positive negativeدرس 24
کانال :
در اغلب موارد میزان فعالیت بافت هدف تعیین کننده تنظیم هورمون است. بنابراین تنها زمانی که فعالیت بافت هدف از یک سطح مناسب بیشتر شود، پیام فیدبکی را به غده درون ریز می فرستد تا ترشح هورمون را کاهش دهد. در برخی مواقع نیز تاثیر بیولوژیک هورمون به افزایش ترشح هورمون می انجامد که به نام فیدبک مثبت موسوم است
بيني درس 20
00':45''
2101 0
بيني درس 20
کانال :
قسمتی از هر سلول بویایی که به محرکهای شیمیایی بوییدنی پاسخ می دهد مژه های بویایی هستند. ماده ی بودار پس از برخودار با سطح غشای بویایی ابتدا به داخل موکوس پوشاننده ی مژه ها انتشار یافته سپس به پروتئنهای گیرنده در غشای مژه متصل می شود
brain درس نهم
02':03''
1470 0
brain درس نهم
کانال :
کنترل کننده اعمال حسی و حرکتی سر و صورت را انجام می دهد. دربرخی کتب قیدشده که این سه قسمت که به آنها ساقه مغز گفته می شود آقای خودش است زیرا دارای عملکردهای کنترلی خاصی به شرح زیر می باشد
ماكرو فاژ  درس اول
02':16''
1532 0
ماكرو فاژ درس اول
کانال :
مهمترین عمل این سلول های مهم فاگوسیت کردن عوامل خارجی میباشد باقی مانده گلوبول های سفید و میکروب های کشته شده مایعی به نام چرک است که به خاطر ازدیاد مرگ گلوبول های سفید به رنگ تقریباً سفید است
کشف DNA
08':09''
5426 0
کشف DNA
کانال :
 اروین چارگف پی برد که میزان باز ادنین به باز تیمین بسیار نزدیک است و میزان باز گوانین و سیتوزین نیز تقریباً مساوی است. وقتی اشعه ایکس به DNA تابیده شود برخی از اشعه ها پس از بازگشت و پراکندگی از مولکول DNA به فیلم فوتوگرافیک برخورد کرده و ساختار DNA را روی فیلم بطور سایه نشان می دهد
درس25 G-protein and chanell-3
01':22''
1386 0
درس25 G-protein and chanell-3
کانال :
ین کانال ها می توانند کانال های سدیم ،پتاسیم ،کلسیم و حتی یون های دیگر باشند. اما این مکانیسم نیز در برای ادامه روند خود نیاز به یکی از دو گیرنده (گیرنده هایو گیرنده هورمونی متصل به آنزیم) است. هورمونی متصل به پروتئینG
از RNA تا پروتئین
01':00''
6784 0
از RNA تا پروتئین
کانال :
مولکول های tRNA به همراه ریبوزوم کارهای مهمی در فرایند ترجمه انجام می دهند. زیرواحدهای ریبوزوم از هم باز شده، پذیرای tRNA می شوند. ترجمه شامل سه مرحله شروع، ادامه و پایان است که در ادامه در مورد آنها صحبت خواهد شد.
capture-2
00':00''
3480 0
capture-2
کانال :
 در مراحل اولیه تقسیم سلولی کلافهای کروماتین در هم پیچیده در سلول مشاهده می شود. این کروماتین ها به کروموزوم تبدیل می شوند.