زیست شناسی

جستجو

زیست شناسی

ترتیب نمایش
پر بیننده پر امتیاز جدیدترین
روزها
امروز هفته اخیر ماه اخیر سال اخیر همه روزها
طرز عمل یک سلول عصبی   synaps
03':15''
62565 0
طرز عمل یک سلول عصبی synaps
کانال :
وقتی نورون توسط یک محرک تحریک می شود این پیام توسط دندریت ها که به صورت شاخه شاخه هستند دریافت می شود. این پیام توسط دندریت به جسم سلولی یا soma مخابره می شود. هسته پاسخ مناسب را به اکسونها می دهد. این پاسخ به صورت یک پالس الکتریکی بوده که توسط کانالهای سدیم و پتاسیم ایجاد می شود (درس ششم)
آشنایی با پمپ سدیم – پتاسیم
01':37''
17857 0
آشنایی با پمپ سدیم – پتاسیم
کانال :
 هنگامی که دو یون پتاسیم در طرف خارج این پمپ و سه یون سدیم در طرف داخل با گیرنده ی مخصوص به خود ترکیب می شوند و یا به اصطلاح متصل می گردند عمل ادنوزین تری فسفاتازی پمپ فعال می شود (درس پنجم)
نحوه ي عملكرد خط جانبي در ماهي درس 21
00':19''
14899 0
نحوه ي عملكرد خط جانبي در ماهي درس 21
کانال :
جابجایی آب اطراف ماهی، توسط گیرنده های مکانیکی شبیه گیرنده هایی که در دستگاه شنوایی و تعادل وجود دارد، تعیین می شود. این گیرنده ها را نوروماست گویند و هر گیرنده سلول های مژکدار منفرد به همراه یک کوپولا است که به آن متصل است. حرکات آب، برآمدگی کوپولارا خم می کند. این امر باعث تحریک سلول مژکدار از طریق خم کردن مژه ها می شود
تنظیم ژنی در پروکاریوت ها
03':24''
13293 0
تنظیم ژنی در پروکاریوت ها
کانال :
اپران گروهی از ژن ها در سیستم پروکاریوتی اند که توانایی اتصال به پروموتور را دارند و در تنیم بیان ژن درپروکاریوتها ایفای نقش می کنند. در این فیلم می توانید طرز عملکرد این گونه قطعات را مشاهده نمایید.
چرخه گلی اکسالات
04':21''
13047 0
چرخه گلی اکسالات
کانال :
 چرخه گلی اکسالات همانند  چرخه کربس بوده و به تولید استیل کوآنزیم A منجر می شود به طوری که واحدهای دو کربنه به واحدهای چهار کربنه تبدیل می شوند.
گیرنده های موجود در پوست_sence skin
00':29''
11319 0
گیرنده های موجود در پوست_sence skin
کانال :
 اجسام پاچینی بلافاصله زیر پوست و هم در عمق بافت ها بدن قرار دارند. آن ها فقط توسط فشار موضعی و سریع تحریک می شوند. ( مربوط به درس 16 )
چشم درس 17
00':47''
10844 0
چشم درس 17
کانال :
چشم از نظر اپتیمک معادل یک دوربین عکاسی معمولی می باشد. چشم دارای یک دستگاه عدسی، یک دستگاه با روزنه متغیر(مردمک) و یک شبکه است که متناظر با فیلم عکاسی می باشد
طرح درس 92 (2)
00':00''
10727 0
طرح درس 92 (2)
کانال :
سطح مخاط روده دارای پینهای متعددی موسوم به چین های مخاطی می باشند که سبب افزایش 3 برابری سطح جذب در روده می گردد. روی سطح روده ی باریک میلیونها پرز کوچک به نام ویلی قرار گرفته اند . وجود این پرزها سبب مجدد افزایش سطح جذب می شود. هر پرز توسط تعداد زیادی از میکروویلی ها تشکیل شده است که مجموعاً سبب افزایش 1000 برابری سطح می شود
اسیدهای چرب
05':29''
10697 0
اسیدهای چرب
کانال :
 اسیدهای چرب توسط آنزیم ها به اسیدهای چرب و گلیسرول تبدیل می شوند.این دو محصول نیز اکسایش یافته و انرژی به صورت ATP تولید می کنند. تری گلیسریدهای مازاد بر مصرف نیز در بافت چربی ذخیره می شوند.
درس 19 حس چشايي
00':34''
10446 0
درس 19 حس چشايي
کانال :
 ماده چشیدنی به مولکول پروتئینی گیرنده که بر روی سطح خارجی سلول های گیرنده چشایی است متصل می شود.این اتصال سبب باز شدن کانال های یونی شده و یون مثبت سدیم و هیدروژن به داخل سلول وارد می شوند.ماده چشیدنی به تدریج شسته می شود و بدین ترتیب تحریک برداشته می شود
فلوسایتومتری یک
01':33''
10329 0
فلوسایتومتری یک
کانال :
سلول ها و در کل هر ذره ای که از روبه روی لیزر عبور می کند، این نور می تواند از جوانب آن ذره عبور کند و بنابراین می تواند اندازه ی ذره را توصیف کند.
گلیکونئوژنز در میتوکندری و سیتوزول
03':10''
10303 0
گلیکونئوژنز در میتوکندری و سیتوزول
کانال :
 گلیکونئوژنز در میتوکندری و سیتوزول سلول رخ می دهد. در این چرخه مولکول پیروات به مولکول های قابل انتقال از میتوکندری و سیتوزول تبدیل می شود تا در نهایت به گلوکز6- فسفات تبدیل شود.
درس 44  نقاط وارسی چرخه سلولی
01':56''
9652 0
درس 44 نقاط وارسی چرخه سلولی
کانال :
 در سلول برای کنترل فرایند تقسیم سه مرحله بازرسی وجود دارد که هر کدام با همکاری با برخی پروتئین ها چرخه سلولی را متوقف می کنند. این سه نقطه بازرسی در مراحل قبل از ورود به مرحله ی S ، قبل از اتمام 2G و ورود به میتوز، آخر مرحله ی میتوز قبل از سیتوکینز قرار دارند.
مقایسه DNA و RNA
05':19''
8704 0
مقایسه DNA و RNA
کانال :
بازهای پورین که شامل آدنین و گوانین است از دو راه مختلف ساخته می شوند. یک راه مسیر " از نو" پورین ها از مواد ساده نظیر آمینواسیدها و بیکربنات ساخته می شوند. راه دوم بازهای رها شده پورینی از تجزیه ی هیدرولیزی اسیدهای نوکلئیک و نوکلئوتیدها می توانند بازآرایی شوند. در مورد سنتز اسیدهای نوکلئیک صحبت بسیار است و مراحل و آنزیم های مختلف نیز وجود دارند.
چرخه یاخته‌ای در یوکاریوت ها
03':01''
8293 0
چرخه یاخته‌ای در یوکاریوت ها
کانال :
اینترفاز شامل سه مرحله G1، S و G2 می باشد.در مرحله G1 سلول ها با ساختن پروتئین ها و RNA ها برای شروع سنتز DNA آماده می شوند
وسترن بلات 1
02':34''
8229 0
وسترن بلات 1
کانال :
 پروتئین ها روی ژل های مخصوص آورده می شوند و سپس روی برای انتقال پروتئین ها به روی غشا در جریان الکتریکی قرار داده می شوند. برای شناسایی پروتیئن ها آنتی بادی های اولیه و ثانویه مناسب استفاده می شوند.
فلوسایتومتری دو
00':26''
8046 0
فلوسایتومتری دو
کانال :
 لیزر می تواند در داخل سلول نیز نفوذ کرده و با اندامک های داخل سلولی برخورد کند و در نتیجه بازتابش کند. هرچه اندامک های داخل سلول بیشتر باشنداین پراکنش بیشتر خواهد بود. این پراکندگی های جانبی نمایانگر میزان گرانولیتی درون ذره می باشد.
طرح درس 53
00':00''
7965 0
طرح درس 53
کانال :
گیاهان به طریق جنسی نیز تکثیر می شوند. دستگاه نر شامل پرچم هاست که از میله و بساک تشکیل شده است. در دستگاه ماده نیز برچه ها سلول واقعی ماده محسوب می گردند. هر برچه از سه قسمت تخمدان، خامه و کلاله تشکیل شده است. از دستگاه نر سلول میکروسپوروسیت آزاد می شود و به 4 سلول تقسیم می شود. از دستگاه ماده نیز سلول مگاسپوروسیت آزاد می گردد
کمی سازی بیان ژن بوسیله RT- PCR
02':16''
7541 0
کمی سازی بیان ژن بوسیله RT- PCR
کانال :
 پس از ساخت cDNA، برای کمی کردن داده ها همراه با پرایمرها و محلول Taq و رنگ مخصوص به دستگاه Real-Time داده می شوند. در نهایت گرافهایی شبیه به نمودار پایین مشاهده می گردد.
سیستم پاراسمپاتیک (درس 11)
00':50''
7455 0
سیستم پاراسمپاتیک (درس 11)
کانال :
سیستم پاراسمپاتیک: فیبرهای این سیستم از طریق برخی اعصاب جمجه ای و همچنین از طریق دومین و سومین اعصاب نخاعی خاجی و گاهی اولین و چهارمین اعصاب خاجی از پایینترین بخش نخاع خارج می شوند. حدود 75درصد از اعصاب پاراسمپاتیک در اعصاب واگ قرار دارند.
گوش میانی درس 18
01':10''
6972 0
گوش میانی درس 18
کانال :
گوش میانی فضای است که درآن هوا وجود دارد و درون آن کوچکترین استخوان های بدن قرار دارد. این استخوانچه ها، چکشی، سندانی و رکابی نام دارندکه به خاطر شکل ظاهریشان به این نام خوانده می شوند و از یک طرف به پرده گوش (پرده صماخ) و از طرف دیگر به لایه نازک دیواره گوش داخلی چسبیده اند