مستند در امتداد غدیر

جستجو

مستند در امتداد غدیر

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
در امتداد غدیر در  اتریش
20':26''
3948 12
در امتداد غدیر در اتریش
کانال :
در امتداد غدیر در  اتریش- بخش اول
16':21''
2446 8
در امتداد غدیر در اتریش- بخش اول
کانال :
بخش اول از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان اتریشی در دل اروپا پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در  اتریش- بخش دوم
13':31''
1892 4
در امتداد غدیر در اتریش- بخش دوم
کانال :
بخش دوم از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان اتریشی در دل اروپا پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در  میلان ایتالیا- بخش اول
17':08''
2927 7
در امتداد غدیر در میلان ایتالیا- بخش اول
کانال :
بخش دوم از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان ایتالیا در شهر میلان پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در  میلان ایتالیا- بخش دوم
11':52''
2140 4
در امتداد غدیر در میلان ایتالیا- بخش دوم
کانال :
بخش دوم از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان ایتالیا در شهر میلان پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در  ترکیه - بخش اول
17':00''
1654 1
در امتداد غدیر در ترکیه - بخش اول
کانال :
بخش دوم از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان ترکیه در شهر ایقدیر پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در  ترکیه - بخش دوم
12':16''
1592 4
در امتداد غدیر در ترکیه - بخش دوم
کانال :
ببخش دوم از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان ترکیه در شهر ایقدیر پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در سوئد- بخش اول
16':00''
2931 3
در امتداد غدیر در سوئد- بخش اول
کانال :
بخش اول از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان سوئد در شهر استکهلم پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در  سوئد- بخش دوم
14':19''
1670 8
در امتداد غدیر در سوئد- بخش دوم
کانال :
بخش دوم از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان سوئد در شهر استکهلم پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در فرانسه - بخش اول
14':30''
1474 6
در امتداد غدیر در فرانسه - بخش اول
کانال :
بخش اول از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان فرانسه در شهر پاریس پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در فرانسه - بخش دوم
14':30''
1485 4
در امتداد غدیر در فرانسه - بخش دوم
کانال :
بخش دوم از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان فرانسه در شهر پاریس پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در ایتالیا - بخش اول
16':30''
1530 5
در امتداد غدیر در ایتالیا - بخش اول
کانال :
بخش اول از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان ایتالیا پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند کاری از رضا برجی و محمود جوانبخت
در امتداد غدیر در ایتالیا- بخش دوم
16':30''
3259 8
در امتداد غدیر در ایتالیا- بخش دوم
کانال :
بخش دوم از مجموعه در امتداد غدیر به شیعیان ایتالیا پرداخته است در امتداد غدیر از تولیدات گروه مستند شبکه یک سیما است تا مخاطبان را با شیعیان ساکن در اروپا آشنا کند