نیمه پنهان (گفتگو با همسران شهدا)

جستجو

نیمه پنهان (گفتگو با همسران شهدا)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
گفتگو با همسر شهید سجاد طاهرنیا
26':31''
3072 0
گفتگو با همسر شهید سجاد طاهرنیا
کانال :
فایل کامل برنامه نیمه پنهان ماه، این قسمت با حضور همسر سجاد طاهرنیا .
گفتگو با همسر شهید لاجوردی
27':07''
2586 0
گفتگو با همسر شهید لاجوردی
کانال :
بیان خاطرات شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار اسدالله لاجوردی از زبان همسر ایشان، خانم زهرا گل گل در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید مهدی حسینی
25':50''
8055 3
گفتگو با همسر شهید مهدی حسینی
کانال :
بیان خاطرات شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار مدافع حرم مهدی حسینی از زبان همسر ایشان، خانم زهرا سلیمانی زاده در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید ابوالفضل عباسی بخش دوم
24':20''
5524 0
گفتگو با همسر شهید ابوالفضل عباسی بخش دوم
کانال :
بخش دوم بیان خاطرات شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار ابوالفضل عباسی از زبان همسر ایشان، خانم اقدس چراغی در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید ابوالفضل عباسی بخش اول
21':40''
6174 0
گفتگو با همسر شهید ابوالفضل عباسی بخش اول
کانال :
بخش اول بیان خاطرات شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار ابوالفضل عباسی از زبان همسر ایشان، خانم اقدس چراغی در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید علیرضا نوری بخش دوم
25':18''
7176 0
گفتگو با همسر شهید علیرضا نوری بخش دوم
کانال :
بخش دوم بیان خاطرات شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار علیرضا نوری از زبان همسر ایشان، خانم طوبی عرب پوریان در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید علیرضا نوری بخش اول
26':36''
8395 1
گفتگو با همسر شهید علیرضا نوری بخش اول
کانال :
بخش اول بیان خاطرات شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار علیرضا نوری از زبان همسر ایشان، خانم طوبی عرب پوریان در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید محمدعلی عمدی
26':35''
4837 0
گفتگو با همسر شهید محمدعلی عمدی
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار محمدعلی عمدی از زبان همسر ایشان، خانم ثریا مکنون در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید علی انصاری اخوین رودسری
25':06''
7208 2
گفتگو با همسر شهید علی انصاری اخوین رودسری
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار علی انصاری اخوین رودسری از زبان همسر ایشان، خانم حمیده دانش کاظمی در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید ابراهیم مهران راد
26':36''
4675 0
گفتگو با همسر شهید ابراهیم مهران راد
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار ابراهیم مهران راد از زبان همسر ایشان، خانم شیرین جافر در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید علی چیت سازیان
26':44''
25614 11
گفتگو با همسر شهید علی چیت سازیان
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار علی چیت سازیان از زبان همسر ایشان، خانم زهرا پناهی روا در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید حسین املاکی
25':15''
6979 2
گفتگو با همسر شهید حسین املاکی
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار حسین املاکی از زبان همسر ایشان، خانم زهرا سحری در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید محمد صبوری
26':33''
4403 0
گفتگو با همسر شهید محمد صبوری
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار محمد صبوری از زبان همسر ایشان، خانم جمیله قلعه نویی در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید حبیب الله افتخاریان
25':52''
3464 1
گفتگو با همسر شهید حبیب الله افتخاریان
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار حبیب الله افتخاریان (ابوعمار) از زبان همسر ایشان، خانم رقیه سراجیان در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید جواد فکوری
24':58''
9968 1
گفتگو با همسر شهید جواد فکوری
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار جواد فکوری از زبان همسر ایشان، خانم ژیلا ذره خاک در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید سعید قهاری سعید
24':05''
5654 2
گفتگو با همسر شهید سعید قهاری سعید
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار سعید قهاری سعید از زبان همسر ایشان، خانم فرحناز رسولی در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید سیدعلی حسینی ابراهیم آبادی
24':26''
28023 2
گفتگو با همسر شهید سیدعلی حسینی ابراهیم آبادی
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار سیدعلی حسینی ابراهیم آبادی از زبان همسر ایشان، خانم لیلا قلی زاده در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید سعید معتقد
26':57''
5993 1
گفتگو با همسر شهید سعید معتقد
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار سعید معتقد از زبان همسر ایشان، خانم میترا (فاطمه) رضایت در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید محمدحسن نظرنژاد
26':34''
2156 0
گفتگو با همسر شهید محمدحسن نظرنژاد
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار محمدحسن نظرنژاد از زبان همسر ایشان، خانم مرضیه نظرنژاد در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید داریوش رضایی نژاد
27':32''
24496 3
گفتگو با همسر شهید داریوش رضایی نژاد
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار داریوش رضایی نژاد از زبان همسر ایشان، خانم شهره پیرانی در برنامه « نیمه پنهان ماه » .
گفتگو با همسر شهید محمود صارمی
26':21''
9515 2
گفتگو با همسر شهید محمود صارمی
کانال :
بیان خاطراتی شنیدنی و تامل برانگیز از روزهای زندگی مشترک شهید بزرگوار محمود صارمی از زبان همسر ایشان، خانم خدیجه روزبهانی در برنامه « نیمه پنهان ماه » .