آل عمران

جستجو

آل عمران

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
سوره آل عمران آيه 92
16':19''
4382 2
سوره آل عمران آيه 92
کانال :
تفسیر آیه نود و دوم از سوره آل عمران: شما هرگز به مقام نیکوکاران و خاصان خدا نخواهید رسید مگر از انچه دوست می دارید و محبوب شماست در راه خدا انفاق کنید و آنچه انفاق کنید خدا بر ان آگاه است.
سوره آل عمران آيه 91
05':18''
1620 3
سوره آل عمران آيه 91
کانال :
تفسیر آیه نود و یکم از سوره آل عمران:البته آنان که کافر شدند و بر کفر خود مردند اگر هر یک برای ازادی خویش از عذاب خدا برابر تمام زمین طلا به فدا آرند هرگز از ایشان پذیرفته نشود آنها را عذاب دردناک مهیا باشد و یارانی نخواهند داشت.
سوره آل عمران آيه 90
07':02''
2439 2
سوره آل عمران آيه 90
کانال :
تفسیر آیه نود از سوه آل عمران:همانا آنان که بعد از ایمان کافر شدند و برکفر خود افزودند هرگز توبه آنان پذیرفته نشود و همانا گمراهان هم آنان خواهند بود.
سوره آل عمران آيه 87 تا 89
07':35''
2570 1
سوره آل عمران آيه 87 تا 89
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و هفت تا هشتاد و نه سوره آل عمران: کیفر آن گروه کافر این است که خدا و فرشتگان و همه مردمان بر آنان لعنت کنند.جاوید در جایگاه لعنت بمانند و بر آنان عذاب خدا تخفیف نیابد و هرگز نظر رحمت بر آنان نکنند.مگر آنهایی که بعد از عصیان و بد کاری توبه کنند و اصلاح نمایند که البته خدا بر آنها آمرزنده و مهربان است
سوره آل عمران آيه 86
06':21''
1270 4
سوره آل عمران آيه 86
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و ششم از سوره آل عمران:چگونه خداوند گروهی را که بعد از ایمان به خدا و گواهی دادن به راستی رسول او و بعد از ادله ی روشن باز کافر شدند به راه راست هدایت کند ؟ و خدا هرگز گروه ستمکاران را رهبری نخواهد کرد
سوره آل عمران آيه 85
05':19''
8192 4
سوره آل عمران آيه 85
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و پنجم از سوره آل عمران:هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران است.
سوره آل عمران آيه 84
11':20''
1911 1
سوره آل عمران آيه 84
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و چهارم از سوره آل عمران:بگو ما به خدای عالم و شریعت و کتابی که به خود ما نازل شده و انچه به ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و پیغمبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شده به همه ایمان آوردیم فرقی میان هیچکدام از پیغمبران نگذاریم و ما مطیع فرمان خداییم
سوره آل عمران آيه 82 و 83
10':15''
1836 2
سوره آل عمران آيه 82 و 83
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و دوم و هشتاد و سوم از سوره آل عمران:پس کسانی که بعد از آمدن آن رسولان روی از حق بگردانند محققا آنها گروه فاسقان خواهند بودآیا کافران دینی غیر خدا را می طلبند ؟ و حال آنکه هر که در آسمانها و زمین است خواه ناخواه مطیع امر خداست و همه به سوی او رجوع خواهند کرد
سوره آل عمران آيه 80 و 81
15':11''
3799 4
سوره آل عمران آيه 80 و 81
کانال :
تفسیر آیه هشتاد و هشتاد و یکم از سوره آل عمران:و هرگز خدا به شما امر نکند کهفرشتگان و پیامبران را خدایان خود گیرید چگونه ممکن است شما را به کفر خواند پس از آنکه به خدای یگانه اسلام آورده باشید؟
سوره آل عمران آيه 79
11':12''
2311 0
سوره آل عمران آيه 79
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و نهم از سوره آل عمران:هیچ بشری را نرسد که خدا وی را به رسالت برگزیند و به او کتاب و حکمت و نبوت بخشد آنگاه به مردم گوید مرا به جای خدا بپرستیدبلکه پیغمبران برحسب وظیفه ی خود به مردم گویند ............
سوره آل عمران آيه 78
10':56''
1469 2
سوره آل عمران آيه 78
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و هشتم از سوره آل عمران:و همانا برخی از اهل کتاب قرائت کتاب آسمانی را تغییر و تبدیل می دهند تا شما آنچه انها از پیش خود خوانده اند از کتاب خدا محسوب دارید و هرگز آن تحریف شده از کتاب خدا نخواهد بود و گویند...............
سوره آل عمران آيه 77
10':31''
2761 6
سوره آل عمران آيه 77
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و هفتم از سوره آل عمران:آنان که عهد خدا و سوگند خدا را به بهایی اندک بفروشند اینان را در خرت بهره ای نیست و خدا با انان از خشم سخن نگوید و در قیامت به نظر رحمت بدانها ننگرد و از پلیدی گناه پاکیزه شان نگرداند و آنان را عذابی دردناک خواهد بود
سوره آل عمران آيه 76
06':51''
1409 0
سوره آل عمران آيه 76
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و ششم از سوره آل عمران: آری هر کس به عهد خود وفا کند و خدا ترس و پرهیزکار شود همانا خدا پرهیزکاران را دوست دارد
سوره آل عمران آيه 74 و 75
08':03''
2463 3
سوره آل عمران آيه 74 و 75
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و چهارم و هفتاد و پنجم از سوره آل عمران:هر که را مشیت او تعلق بگیرد مخصوص به فضل و رحمت خود گرداند و خدا را فضل و رحمت بی منتهاست.بعضی از اهل کتاب به آن حد درستکارند که اگر مال بسیار به آنها بسپاری رد امانت کنند و برخی دیگر از اهل کتاب ......
سوره آل عمران آيه 73
06':10''
2871 0
سوره آل عمران آيه 73
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و سوم از سوره آل عمران:و ایمان نیاورید مگر به آن کس که پیرو دین شما باشد بگو راه سعادت آن است که خدا بنماید تا مبادا معلوم شود که به امتی دیگر نیز مانند شریعت شما عطا می گردد یا بتوانند با شما نزد پروردگار احتجاج کنند.....
سوره آل عمران آيه 72
15':32''
1237 3
سوره آل عمران آيه 72
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و دوم از سوره آل عمران:و گروهی از اهل کتاب گفتند به دین و کتابی که برای مسلمانان نازل شده اول روز ایمان آرید و آخر روز کافر شوید شاید به این حیله آنان نیز از اسلام برگردند
سوره آل عمران آيه 71
05':45''
1287 1
سوره آل عمران آيه 71
کانال :
تفسیر آیه هفتاد و یکم از سوره آل عمران:ای اهل کتاب چرا حق را به باطل مشتبه سازید تا چراغ حق را به باد شبهات خاموش کنید و حق را پوشیده می دارید در صورتی که به حقانیت آن آگاهید
سوره آل عمران آيه 70
05':03''
985 0
سوره آل عمران آيه 70
کانال :
تفسیر آیه هفتادم از سوره آل عمران:ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کافر شوید و حال آنکه شما به صدق آن گواهید
سوره آل عمران آيه 69
07':09''
1047 0
سوره آل عمران آيه 69
کانال :
تفسیر آیه شصت و نهم از سوره آل عمران:گروهی از اهل کتاب انتظار و آرزوی آن دارندکه شما را گمرا کنند و گمراه نمی کنند مگر خودشان را و این را نمی فهمند
سوره آل عمران آيه 67 و 68
08':40''
2259 0
سوره آل عمران آيه 67 و 68
کانال :
تفسیر آیه شصت و هفتم و شصت و هشتم از سوره آل عمران: ابراهیم به آیین یهود و نصاری نبود لیکن به دین حنیف توحید و اسلام بود و هرگز از آنان که به خدا شرک آورند نبود.....
سوره آل عمران آيه 66
09':12''
1772 1
سوره آل عمران آيه 66
کانال :
تفسیر آیه شصت و ششم از سوره آل عمران:گیرم در آنچه می دانید شما را مجادله روا باشد چرا در انچه علم ندارید جدل و گفتگو به میان آورید؟و خدا همه چیز را می داند و شما نمی دانید