دلیران ایران 2 (35)

جستجو

دلیران ایران 2 (35)

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
بیعت ایرانی با مختار بیعت ایمانی است«شهادت کیان»
00':00''
102056 44
بیعت ایرانی با مختار بیعت ایمانی است«شهادت کیان»
کانال :
در حمله دوم ، کیان ایرانی که باز هم از بی خردی فرماندهان و مشاوران ، پیاده به میدان رفته مامور جنگ با بن اشعث می شود در این نبرد نا برابر دلیران ایرانی ....، به مدت 14:02
وسوسه های بن وهب ، بن شمیت را گرفتار شیطان کرد
00':00''
20207 5
وسوسه های بن وهب ، بن شمیت را گرفتار شیطان کرد
کانال :
بن شمیت از مشاور خود بن وهب دلیل در هم بودن چهره کیان را می خواهد بداند ، بن وهب نیز دلیل این کار را حسادت کیان و نقشه او می داند ، و نقشه ایی شیطانی و ابلهانه را پیشنهاد می کند ، سرانجام در صبح روز بعد ، بن شمیت ، کیان را به میدان روانه می دارد آن هم بدون ....، به مدت 5:51
اولین نبرد لشگریان خدا به فرماندهی ابن کامل
00':00''
18969 8
اولین نبرد لشگریان خدا به فرماندهی ابن کامل
کانال :
در اولین حمله نبرد لشگریان خدا با زبیریان ، بن کامل و عباد مقابل هم قرار می گیرند ، پس از مدتی جنگ کردن در میدان سرانجام بن کامل لشگر کفر را در هم می کوبد و عباد را مجبور به عقب نشینی می کند ، به مدت 6:38
تیری در تاریکی
00':00''
10292 2
تیری در تاریکی
کانال :
مصعب به مشورت مهلب که یکی از فرماندهان زیرک او بود ، عباد را مامور صحبت با بن شمیت کرده به قصد اینکه رگ عربی او را به جوش آورد و میان عرب وعجم نفاق اندازد ، عباد به بحث و گفتگو با بن شمیت می پردازد در حالی که بن وهب ....، به مدت 6:07