دليران ايران

جستجو

دليران ايران

ترتیب نمایش
پر بینندهپر امتیازجدیدترین
روزها
امروزهفته اخیرماه اخیرسال اخیرهمه روزها
گوشه اي از بحث و مشورت فرماندهان لشگر حق و لشگر کفر
00':00''
2251 5
گوشه اي از بحث و مشورت فرماندهان لشگر حق و لشگر کفر
کانال :
سرانجام بعد از تقسيم امور قسمتي از لشگر مختار به يک منزلي لشگر دشمن رسيده ، مصعب نيز در اين شرايط فرماندهان خود را جمع کرده و به شور مي نشيند ، اما پيشگوي هاي فرماندهان در اين ابتدا غلط از آب در مي آيد ، به مدت 11:35
فرزند نحس زبير کوفه را عروس بلاد مسلمين خوانده
00':00''
5708 7
فرزند نحس زبير کوفه را عروس بلاد مسلمين خوانده
کانال :
کيسان ابو عمره که مدتي در عزاي زن و فرزند خود به سوگ نشسته بود باز گشته و به ياري مختار مي شتابد ، کيان جزئيات لشگر دشمن را سنجيده و به امير گزارش مي دهد ، امير مختار نيز براي شور فرماندهان را مي خواند ، به مدت 4:23
گيسوان قدرت پر از چين و شکن هاي فريبنده است
00':00''
2966 9
گيسوان قدرت پر از چين و شکن هاي فريبنده است
کانال :
ابراهيم در نامه خود به مختار به دليل خطر دوباره شاميان تقاضاي ماندن در موصل را دارد ولي مختار که از متن نامه به ترديد و خطر قدرت طلبي ابراهيم پي برده شگفت زده شده و در نامه اي خطاب به او خطر غفلت از مصعب را تاکيد مي دارد ، به مدت 7:57