بیان نظریات و مکاتب مختلف در باب چگونگی شناخت خداوند، و آشنایی با عقاید این مکاتب در این مورد و مقایسه آن با خدا شناسی در صحیفه سجادیه، سخنران: دکتر حسن رحیم پور ( قسمت اول) .