انگار از شر روباه خلاص شدیم !! ... / دعئای دو تا اداره ، پریدن برق مردم !! ... / اژه ای : عملکرد بد دادستان ، نترسید ، خودتون رو نقد کنید !! ... / مشکل دستگاه ایکس ری یا بستن چشم برخی ها !! ... / موالید و حرف های ... / مانور با حال زلزله ... / برندگان مسابقه احتمالی جهت اطلاع !! ... / اینجور عزاداری کردن بهتر نیست ؟ ...