علی را چه بنامم ؟ علی را چه بخوانم؟ ندانم ندانم کار زیبایی در مدح حضرت علی (ع) از گروه سرود مدرسه راهنمایی علوی (نیک پرور) در سال 1377