برنامه نود مورخ 90/08/16 - محمد فنایی کارشناس داوری به صورت تلفنی داوری سعید مظفری در دربی 72 ارزیابی کرد و گفت که پنالتی اول پرسپولیس درست بوده اما داور یک پنالتی برای