برادران فتحي سركردگان باند سارقان مسلح طلافروشي بودند كه پس از سرقت مسلحانه از طلافروشي پرنس در شهرك فرديس كرج و شليك يكصد گلوله در خيابان براي ايجاد رعب و وحشت،‌ در این کلیپ اعترافات عبدالله فتحی یکی از سارقین مسلح که قبل از اعدام گرفته شده است و فیلمی که توسط عابرین از صحنه جرم گرفته شده در مستند شوک (سرقت مسلحانه 2)